Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1/2011 k VzN č. 5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1/2010

- n á v r h -

Dodatok č. 1/2011
k VzN č. 5/2009 o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatku č. 1/2010

     Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov


v y d á v a


pre územie obce Práznovce tento dodatok ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:


Týmto dodatkom sa menia ustanovenia VzN č. 5/2009 takto:


§ 2 „Sadzba poplatku“ ods. 2  sa mení takto:

Správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  určuje sadzbu poplatku pre podnikateľov

predajne potravín, mäsa, drogérie, zmiešaného tovaru, textilu, elektroniky, kvetov – 0,0364 eura/kalendárny deň/zamestnanec.


§ 6 ods. 4 znie takto:

Nárok na poskytnutie úľavy podľa § 6 ods. 1 a 2 si uplatňuje platiteľ poplatku písomne na OcÚ Práznovce v lehote najneskôr do 31.januára  kalendárneho roka.
V prípade zmeny zamestnania, nástupu na štúdium na strednej, vysokej, bakalárskej, nadstavbovej škole, ak poplatník má v mieste štúdia prechodný pobyt, alebo umiestnenia do zdravotného alebo sociálneho zariadenia v priebehu kalendárneho roka, si poplatník uplatní nárok na poskytnutie úľavy z  poplatku v priebehu kalendárneho roka, najneskôr však do 30.novembra  kalendárneho roka.
V prípade predloženia dokladov na zníženie alebo odpustenie poplatku v cudzom jazyku poplatník predloží aj čestné vyhlásenie, z ktorého bude zrejmé z akých dôvodov a akú dobu sa počas kalendárneho roka, na ktorý žiada odpustenie alebo zníženie poplatku zdržiava v zahraničí.

 

V § 6 ods. 3
sa za slová „a občanovi fyzickej osobe nad 70 rokov veku“ vkladajú slová: „ a osobe vlastniacej preukaz ZŤP“.


Tento dodatok č. 1/2011 k VzN č. 5/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Práznovciach dňa ….......... 2011.
Platnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia a účinnosť od 1.1.2012.

 

                                                                                                         Jaroslav Blina
                                                                                                          starosta obce

 

Zverejnené: od : 30.11.2011
                    do: ….................................

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka