Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 6/2009 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 6/2009

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ


Obec Práznovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3 , § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e :

§ 1
Základné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Práznovce.

DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane

Správca dane ustanovuje na území obce Práznovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
stavebný pozemok vo výške 3,32 eur/m2.

§3
Sadzba dane

Správca dane pre všetky pozemky na území obce Práznovce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:

a/ orná pôda, chmelnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,30 % ,
b/ trvalé trávne porasty vo výške 0,25 % ,
c/ záhrady vo výške 0,60 %,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 1,0 %,
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,25 %,
f/ zastavané plochy a nádvoria vo výške 0,60 %,
g/stavebné pozemky vo výške 0,30 %,
h/ostatné plochy vo výške 0,60 %.

DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane

l/ Správca dane pre všetky stavby na území obce Práznovce, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške:

 

 


- 2 -

a/ 0,049 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b/ 0,066 € za stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c/ 0,149 € Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,199 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e/ 0,995 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f/ 0,995 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g/ 0,169 € za ostatné stavby.

2/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie vo výške 0,020 € za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.


DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane

l/ Ročná sadzba dane z bytov na území obce Práznovce je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

l/ Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:

a/ 20% na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov a občania ťažko zdravotne postihnutí , ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

2/ Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:

a/ 20% na všetky stavby na území obce Práznovce vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím , alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

3/ Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia pozemkov, stavieb a bytov od dane, alebo zníženia daňovej povinnosti je 70 rokov.

§7
Platenie dane

 

 

 

- 3 -

Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností do 33,19 € u všetkých daňovníkov je splatná naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, najneskôr však do 31.5.2008.


Vyrubená daň z nehnuteľností nad 33,19 € je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to:
I.splátka do 31.mája,
II.splátka do 31.júla,
III.splátka do 30.septembra a
IV.splátka do 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.


§8
Záverečné ustanovenia

1/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2009 zo dňa 15.12.2008.

2/ Obecné zastupiteľstvo obce Práznovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 15.12.2009.


§9
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2010.

 

Deň zverejnenia VzN:...................
Deň zvesenia VzN: …....................

 

Práznovce, dňa 15.12.2009 Jaroslav Blina
starosta obce

 

 

 

 

 

 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka