Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 3/2010 k VzN č. 7/2004 o miestnych daniach na území obce Práznovce

Dodatok č. 3/2010
k VzN č. 7/2004 o miestnych daniach na území obce Práznovce

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

pre územie obce Práznovce tento dodatok ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2004 o miestnych daniach na území obce Práznovce v znení dodatku č. 2/2008 a dodatku č. 2/2009:

Týmto dodatkom sa menia ustanovenia VzN č. 7/2004 v znení citovaných dodatkov takto:


Čl. 2, § 2, ods. 4 VzN v znení dodatku č. 2/2008 a dodatku č. 2/2009 sa mení takto:

4. Obec stanovuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 3,31 eur. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.


Tento dodatok č. 3/2010 k VzN č. 7/2004 o miestnych daniach na území obce Práznovce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Práznovciach dňa 13.12.2010. Platnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia a účinnosť od 1.1.2011.

 


Jaroslav Blina
starosta obce

 

 

Schválené: 13.12.2010
Vyhlásené: 14.12.2010
Účinnosť: 01.01.2011

 

 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka