Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 2/2008 k VZN Obce Práznovce č. 7/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok
č. 2/2008 k VZN Obce Práznovce č. 7/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Týmto dodatkom sa nahrádzajú a dopĺňajú nasledovné články VZN takto:

Čl.2 § 2 ods. l

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je:
pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat,
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.

Čl. 2 § 2 ods. 4

Obec stanovuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 50,- Sk. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Čl. 2 § 2 ods. 5

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. l zákona o miestnych daniach a poplatkoch, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Čl. 2 § 2 ods. 6 a 7

A/ Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

B/ Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

C/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

D/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Čl. 2 § 3 ods. 6 písm. a/

na konci odstavca sa vypúšťajú slová: „ pri krátkodobom jednorázovom poskytnutí služby alebo predaji je sadzba dane 50,- Sk.

Čl. 2 § 3 ods. 8

1.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva . a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

2.Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

3.Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná naraz do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

4.Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť
dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej
časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti
neoznámi.

Čl. 2 § 3 ods. 9
Pri jednorazovom a krátkodobom užívaní verejného priestranstva bude daň za jeho užívanie vyrubená v rozhodnutí o povolení užívania verejného priestranstva.

Čl. 2 § 4 ods. 7

a/ daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

b/ Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

c/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 3l.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

d/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Čl. 2 § 5 ods. l

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Čl. 2 § 5 ods. 6

a/ daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku dańovej povinnosti,

b/ obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Čl. 2 § 5 ods. 8

v odseku 8 sa za slovo „splatná“ dopĺňa slovo „naraz“.

Čl. 3 § 6 ods. 9
9a/
V obci je zavedený množstvový zber. Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. Odvoz odpadov je zabezpečovaný v l4 dňových intervaloch. Sadzba poplatku je stanovená v súlade s § 78 ods. 1 písm. a/ zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a to 0,32 Sk za jeden liter komunálnych alebo drobných stavebných odpadov. Výška poplatku je určená ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a 110 lt. objemu zbernej nádoby, t.j. 35,20 Sk za odberný lístok. Po zaokrúhlení 35,- Sk za jeden odberný lístok.
Poplatník si do 31.1. príslušného kalendárneho roka na obecnom úrade vyzdvihne odberné lístky v počte pokrývajúcom predpokladané množstvo ročne vyprodukovaného odpadu.
Zúčtovanie platieb oproti skutočným odvozom bude vykonané v mesiaci nasledujúcom po uplynutí predchádzajúceho štvrťroka, za ktorý boli odvozy odpadu vykonané.

9b/
V prípade, že poplatník nepreukáže, že sa zapojil do množstvového zberu podľa ods. a/ tohto bodu, t.j. že si v uvedenej lehote odberné lístky nevyzdvihol a neuhradil platby, ktoré mu boli zúčtované podľa skutočného počtu odvozov komunálneho alebo drobného stavebného odpadu v príslušnom kalendárnom roku, obec poplatok vyrubí platobným výmerom, v ktorom sa sadzba poplatku stanoví v súlade s § 78 ods. l písm. b/ zákona a to 1,147 Sk na osobu a kalendárny rok. Výška takto stanoveného poplatku sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku a kalendárnych dní, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt, prechodný pobyt v nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v obci alebo počas ktorých nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci užíva, t.j. 419,802 Sk za jeden kalendárny rok. Po zaokrúhlení 420,- Sk za jeden kalendárny rok. Takto vypočítaný poplatok sa násobí počtom osôb domácnosti, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a užívajú nehnuteľnosti v obci sa nachádzajúce.

V prípade, že ide o poplatníka podľa § 77 ods. 2 b/ alebo c/ zákona o miestnych daniach, obec mu poplatok vyrubí ako súčin sadzby poplatku, ktorá je rovnaká ako u poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a/ zákona o miesntych daniach, počtu kalendárnych dní a ukazovateľa dennej produkcie komunálneho odpadu podľa § 79 ods. 3 a/ a b/ zákona o miestnych daniach.

Čl. 3 § 6 ods. 12

Obec poplatok poplatníkom uvedeným v čl. 3 § 6 ods. 9b/ odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určí v tomto VZN,

a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,

b/ svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby.

Čl. 3 § 6 ods. 13

Obec ako správca daní a poplatkov na zmiernenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch na žiadosť poplatníka miestneho poplatku poplatok zníži alebo odpustí:

a/ Obec Práznovce na zmiernenie tvrdosti zákona pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poskytne úľavu 0,10 Sk zo sadzby poplatku za jeden liter komunálneho alebo drobného stavebného odpadu uvedenom v čl. 3 § 6 ods. 9a/ tohto dodatku /t.j. 11,- Sk za jeden odberný lístok:

občanom, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia vek 70 rokov a starším, ktorí užívajú nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu /t.j. bývajú v domácnosti sami/,
občanom s ŤZP, ktorí užívajú nehnuteľnosť pre vlastnú potrebu /t.j. bývajú v domácnosti sami/.


Hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy občanom ZŤP uvedeným v predchádzajúcom odseku je preukaz osoby ZŤP.


Hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku občanom dlhodobo sa zdržiavajúcim v zahraničí je : pracovné povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu /víza/, poplatník doloží s potvrdením aj jeho preklad do slovenského jazyka,


Hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod odpustenia poplatku občanom z dôvodu výkonu vojenskej služby je : potvrdenie územnej vojenskej správy.
Všetky doklady preukazujúce dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy alebo odpustenia poplatku sú poplatníci predložiť správcovi poplatku najneskôr do 30.11. kalendárneho roka, v ktorom poplatková povinnosť vznikla.

Záverečné ustanovenia

1.Dodatok č. 2/2008 k VZN Obce Prázovce č. 7/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený na zasadnutí ObZ Práznovce dňa 23.5.2008.

2.Dodatok č. 2/2008 k VZN Obce Prázovce č. 7/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 15- tym dňom odo dňa jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.

3.Dodatkom č. 2/2008 k VZN Obce Práznovce č. 7/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší dodatok č. 1/2007 k VZN Obce Práznovce o miestnych daniach zo dňa 13.12.2007 a zmena VZN Obce Práznovce č. 7/2004 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Práznovce zo dňa 21.2.2007.

4.Ostatné ustanovenia VZN č. 7/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zostávajú Dodatkom č. 2/2008 k VZN
- 5 -

Obce Práznovce č. 7/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nedotknuté.

 

Práznovce, dňa 23.5.2008

 


dátum zverejnenia dodatku: Jaroslav Blina
od. 26.5.2008 do 10.6.2008 starosta obce

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka