Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 2/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 2/2006

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

Obecné zastupiteľstvo obce Práznovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zraidení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré v prevádzkárňach v k.ú. Obce Práznovce vykonávajú obchodnú činnosť alebo poskytujú služby.

§ 2
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb

1/ Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb sa určuje nasledovne:

a/ v predajni potravín a v predajni rozličného tovaru v čase od 6.00 do 22.00 hod, v dňoch pondelok až sobota. Predajňa musí byť otvorená minimálne 6 hodín v dňoch pondelok až sobota,

b/ v hostinci v čase od 10.00 hod do 22.00 hod. v dňoch nedeľa až štvrtok a od 10.00 do 24.00 v dňoch piatok až sobota.

2/ Otváracie a zatváracie hodiny si určuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v rámci určeného času predaja a času prevádzky služieb v odseku 1.


§ 3
Výnimky z času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Výnimky z času predaja v obchode a času prevádzky služieb určených v § 2 ods. 1 tohto nariadenia môže rozhodnutím povoliť starosta obce, ak je to v záujme obce a jej obyvateľov, a to na základe písomnej žiadosti podnikateľa.


§ 4
Sankcie

1/ Pri sťažení postupu konania v zmysle ustanovenia § 45 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní môže starosta obce právnickej ososbe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uložiť poriadkovú pokutu do výšky 5.000,- Sk, a to aj opakovane.

2/ Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže starosta obce uložiť pokutu až do výšky 200.000,- Sk v zmysle ustanovenia § l3 ods. 9 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§ 5
Prechodné a záverečné ustanovenia

1/ Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ sú povinné upraviť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v súlade s týmto nariadením do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia.

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 schválilo obecné zastupiteľstvo v Práznovciach na svojom zasadnutí dňa 10.4.2006 uznesením č. 2/2006.

3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia.

 

V Práznovciach 25.3.2006

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 11.4.2006
Zvesené z úradnej tabule dňa 27.4.2006

 

Milan Šefranik
starosta obce


 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka