Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 1/2008 o výške úhrad za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce č. 1/2008
o výške úhrad za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby


Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe čl. 68 Ústavy SR, v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím ustanovení zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov

v y d á v a

pre územie obce Práznovce toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 1/2008
o výške úhrad za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby

Článok I
Základné ustanovenia

l. Opatrovateľská služba je špecializovaná činnosť na riešenie sociálnej núdze. Je možné ju poskytovať plnoletému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní
- nevyhnutných životných úkonov,
- nevyhnutných prác v domácnosti,
- kontaktu so spoločenským prostredím.

2.Nevyhnutné životné úkony sú:
- bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC,
- kúpanie vrátane umytia vlasov,
- donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a
pri pití.


3.Nevyhnutné práce v domácnosti sú:
-donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s pevádzkou domácnosti,
práce spojené s udržiavaním domácnosti,
príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere,
pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne.

4. Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje:
a/ sprievodom
- na lekárske vyšetrenie
- na vybavenie úradných záležitostí
- do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a iné verejné podujatia,

b/ tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby
pri lekárskom vyšetrení,
pri vybavovaní úradných záležitostí,

c/ predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.


5.Opatrovateľskú službu možno poskytnúť aj dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky za podmienok uvedených v § l5 ods. l písm. b/ a ods.6 zák. č. l95/l998 Z.z. o sociálnej pomoci alebo vtedy, ak sa jednej matke súčasne narodili tri a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov sa jej opakovane narodili dvojčatá, a to do troch rokov veku detí.

Článok II
Zavedenie opatrovateľskej služby

1.Obec Práznovce poskytuje opatrovateľskú službu prednostne v byte občana.
2.Konanie o zavedení opatrovateľskej služby sa začína na základe písomnej žiadosti občana alebo na základe podnetu príbuzných alebo ošetrujúceho lekára.
3.K žiadosti je občan povinný doložiť potvrdenie o príjme v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná, odporúčanie ošetrujúceho lekára a iné doklady podľa zák.č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, ktoré sú podkladom na rozhodnutie o veci, napr. čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch.
4.Rozsah opatrovateľskej služby podľa článku 1 ods. l tohto všeobecne záväzného nariadenia určí obec Práznovce rozhodnutím na základe odporúčania zdravotníckeho zariadenia a sociálneho šetrenia sestier opatrovateľskej služby v byte občana.
5.Obec Práznovce neposkytne opatrovateľskú službu občanovi, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo sa mu poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 zák.č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci alebo je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
6.Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.6.2008 rozhodlo, že na opatrovateľskú službu vyčleňuje pre rok 2008 mesačne maximálne 19.500,- Sk, pričom na jednu osobu pripadne 2.000,- Sk len pre ťažké prípady. Výšku príspevku pre ostatné prípady – ľahšie posúdi Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach. Výška príspevku je vrátane zdravotných a sociálnych poistných odvodov. Na ďalšie kalendárne roky sa na opatrovateľskú službu vyčleňuje mesačne maximálne 1/12 zo sumy, ktorá tvorí 5% z podielu obce Práznovce na výnose DPFO v príslušnom kalendárnom roku.

Článok III
Úhrada za opatrovateľskú službu

1.1.Občan je povinný platiť obci Práznovce, prípadne občianskemu združeniu, ktoré opatrovateľskú službu zabezpečuje, úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu, a to podľa príjmu a majetku. Do príjmu občana sa započítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba.

2.Občan je povinný platiť obci Práznovce úhradu za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do l5. dňa nasledujúceho mesiaca.
3.V rozhodnutí podľa článku 2 ods. 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia obec Práznovce určí aj počet úkonov v rámci stanoveného rozsahu opatrovateľskej služby a výšku mesačnej úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.
4.Mesačná úhrada sa vypočíta ako násobok dennej sadzby úhrady a počtu úkonov v mesiaci.
5.Obec Práznovce určuje denné sadzby úhrad nasledovne:

a/ za nevyhnutné životné úkony
- bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní
a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri
použití WC ….......................................................................................5,-Sk/deň
- kúpanie vrátane umytia vlasov..........................................................3,-Sk/deň
- donáška obeda, dovoz obeda alobo iného teplého jedla, pomoc pri
podávaní jedla a pri pití …............................................................. 7,-Sk/deň
- starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostr.....30,-Sk/deň
- dohľad …........................................................................................12,-Sk/hod.

b/ za nevyhnutné práce v domácnosti
donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie ….....................................7,-Sk/deň
nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti.15,-Sk/deň
práce spojené s udržiavaním domácnosti..................................................45,-Sk/deň
príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere........17,-Sk/deň
pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne.....................5,-Sk/kg

c/ za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
I.sprievodom
- na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy,
zo školy, do zamestnania a zo zamestnania …....................................3,-Sk/deň
- na kultúrne podujatia, na telovýchovné a na iné verejné podujatia ...5,-Sk/deň

II tlmočením do posunkovej reči pre nepočujúce osoby
pri lekárskom vyšetrení …...........................................................................0,-Sk
pri vybavovaní úradných záležitostí.............................................................0,-Sk

III predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí..............0,-Sk

6.Občan nie je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší ako 1,2 násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom alebo sa rovná 1,2 násobku tejto sumy /zákon o životnom minime/.
7.Ak príjem občana a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima občan platí za opatrovateľskú službu úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby tomuto občanovi
a spoločne posudzovaným osobám zostala z ich príjmu suma 1,2 násobku
životného minima.
8.Obec Práznovce bude požadovať úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, ak občan ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nie je povinný platiť úhradu za jej poskytovanie podľa ods. 5 tohto článku alebo platí len časť tejto úhrady.
9.Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému obec Práznovce poskytuje opatrovateľskú službu vyživovaciu povinnosť, je povinná platiť úhradu alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku. Ustanovenie ods. 6 tohto článku je týmto nedotknuté.
10.Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou obce Práznovce, prípadne občianskeho združenia, ktorá nezaniká smrťou občana, ktorému obec Práznovce poskytovala opatrovateľskú službu za úhradu a táto sa uplatňuje v konaní o dedičstve po tomto občanovi.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

1.Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce o výške úhrad za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby č. 1/2008 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Práznovciach dňa 25.7.2008.
Nadobúda účinnosť 15-tym dňom po zverejnení na úradnej tabuli a platí na celom území obce Práznovce.

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 2/2003 o výške úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v rámci opatrovateľskej služby , zo dňa 20.1.2003

 


Jaroslav Blina
starosta obce


 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka