Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 2/2008 o výške príspevkov v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Práznovce.

Obec Práznovce
Obecný úrad, Hviezdoslavova 399/63, 955 01 Práznovce


Obec Práznovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 /5/, § 49 /4/, § 114 /6/ a § 140 /9/ zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce č. 2/2008
o výške príspevkov v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Práznovce.

§ 1
Úvodné ustanovenie

1/ Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach dňa …......... podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že
v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov z a v á d z a s účinnosťou od 1. septembra
2008 príspevky zákonných zástupcov za pobyt v školskom zariadení, ako i za stravu.

2/ Všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Obec Práznovce:

A/ Školy a školské zariadenia:
Základná škola s materskou školou ul. Rezutova 58

B/ Zariadenia školského stravovania:
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ul. Rezutova 58


3/ príspevok je poplatok zákonného zástupcu,
a/ na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,
b/ na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov,

4/ výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v materskej škole sa určuje na mesiac a kalendárny rok. Pri výpočte výšky príspevku sa neprihliada na kalendárne dni neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny v termíne od 1.9. do 30.6. školského roka.
5/ Výška príspevku zákonného zástupcu za stravu je určená na deň. Pri vyúčtovaní poplatku sa postupuje nasledovne: počet prihlásených dní na stravu * sadzba poplatku.

§ 2
Výška príspevku v materskej škole

1/ V zmysle zákona č. 245/2008 § 28 za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zastupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou:
a/ na dieťa, ktoré v danom kalendárnom mesiaci dovŕšilo 3 roky vek 100 Sk/mesiac,
b/ na dieťa do 3 rokov veku 150 Sk/mesiac.

2/ Príspevok sa neuhrádza za:
a/ dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Uvedené musí zákonný zástupca v zmysle zákona č. 245/2008 § 28 /8/ písm. a/ preukázať,
b/ dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku,
c/ dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
d/ dieťa, ktorého zákonný zástupca poberá dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávkam v hmotnej núdzi / zoznam týchto detí si riaditeľ materskej školy vyžiada od vedúcej školskej jedálne; jedná sa o deti, ktoré poberajú dotáciu z ÚPSVaR na stravu/,
e/ dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

§ 3
Výška príspevku v školskej jedálni

1/ Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ul. Rezutova 58 poskytuje stravu deťom Materskej školy ul. Rezutova 58 a žiakom Základnej školy ul. Rezutova 58. Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Topoľčanoch môže školská jedáleň Rezutova 58 poskytovať stravu aj zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Práznovce, ako i cudzím osobám.

2/ Veľkosť porcie jedál je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových dávok.

3/ Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j. zamestnanca školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Práznovce ako i veľkosť porcie cudzieho stravníka je zhodná s normou žiaka II. stupňa základnej školy. Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.

4/ V zmysle zákona č. 245/2008 § 140 § 141 prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky:

a/ deti materskej školy:
desiata 7,- Sk/desiata
obed 17,-Sk/obed
olovrant 6,- Sk/olovrant

b/ žiaci I. stupňa základnej školy:
-obed 29,-Sk/obed

5/ Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý poberá dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávkam v hmotnej núdzi prispieva na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín vo výške rozdielu medzi stanovenou cenou jedla uvedeného v ods. 4 písm. a/ a b/ tohto VzN a výškou dotácie na stravu poskytnutej v zmysle platného „Výnosu MPSVaR SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR“.

6/ V zmysle zákona č. 245/2008 § 140 a § 141 prispieva dospelá osoba na úplnú
úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a réžie:

a/ zamestnanec základnej školy, materskej školy a školskej jedálne:
65,- Sk/obed
z toho: príspevok zamestnávateľa 55% 35 ,-Sk/obed
zamestnanec dopláca 30 ,- Sk/obed

b/ iný /cudzí/ stravník: 65,- Sk/obed

§ 4
Platenie príspevku

1/ Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou je zákonný zástupca povinný uhradiť príslušnej materskej škole najneskôr do 10. dňa mesiaca, za ktorý sa platí príspevok.

2/ Platenie príspevku za stravu dieťaťa platí zákonný zástupca, dospelý a cudzí stravník za seba do 20-teho v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac s výnimkou septembra, kedy je stravník povinný zaplatiť príspevok najneskôr do 20.9. príslušného kalendárneho roka na dva mesiace súčasne, t.j. september a október naraz.

3/ Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví vedúca školskej jedálne interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne.


§ 7
Účinnosť

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce nadobúda účinnosť l. októbra 2008.


Jaroslav Blina
starosta obce


 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka