Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 3/2008 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2009

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É
N A R I A D E N I E
OBCE Práznovce


č. 3/2008

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
na kalendárny rok 2009

Obec Práznovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 , § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

u s t a n o v u j e

§ 1

Základné ustanovenie

3.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky na určovanie, vyberanie a platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Práznovce.

4.Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a)fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v KN ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
b)právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c)podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

2)Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý aj
prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu. Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý
alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, na iný
účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu
trvalého alebo prechodného pobytu.

3)U poplatníkov podľa ods. 2) písm. a) sa bude vychádzať
najmä z údajov v centrálnej evidencii obyvateľov vedenej
na ohlasovni OcÚ (trvalý a prechodný pobyt) a z údajov
získaných ohlasovacou povinnosťou osôb oprávnených alebo
užívajúcich nehnuteľnosť.

5)Ak žije v domácnosti viacero poplatníkov, plnenie
povinnosti poplatníka preberie jeden člen tejto
domácnosti.

6)Poplatková povinnosť vzniká:
1)fyzickej osobe dňom nahlásenia trvalého alebo prechodného pobytu na evidencii obyvateľov, prípadne dňom, kedy začne skutočne nehnuteľnosť užívať na iný účel ako na podnikanie,
2)u právnickej osoby dňom začatia užívania nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce, na iný účel ako na podnikanie,
3)u podnikateľa dňom začatia užívania nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce, na účel podnikania.

§ 2
Sadzba poplatku

1)Správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje, že poplatník platí poplatok obci za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za určené obdobie, ktorým je kalendárny rok 2009.

2)Správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje sadzbu poplatku pre :
a)fyzická osoba s trvalým pobytom na území obce – 0,0331 eura /1,00 Sk//kalendárny deň,
b)fyzická osoba s prechodným pobytom na území obce – 0,0165 eura /0,50Sk//kalendárny deň
c)fyzická osoba oprávnená užívať na území obce bytové priestory – 0,0331 eura /1,00 Sk//kalendárny deň
d)fyzická osoba oprávnená užívať na území obce nebytový priestor na iný účel ako na podnikanie – 0,0331 eura /1,00 Sk//kalendárny deň
e)fyzická osoba oprávnená užívať na území obce pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, na iný účel ako na podnikanie –0,0331 eura / 1,00 Sk//kalendárny deň.


2)Správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje sadzbu poplatku pre podnikateľov
1)predajne potravín, mäsa, drogérie, zmiešaného tovaru, textilu, elektroniky, kvetov –0,0331 eura / 1,00 Sk//kalendárny deň/zamestnanec
2)rôzne výrobné a obchodné prevádzky – 0,0497 eura /1,50 Sk//kalendárny deň/zamestnanec
3)zariadenia poskytujúce reštauračné a pohostinské služby – 0,0066 /0,20 Sk/ deň/zamestnanec/počet reštaurač.a pohostins.
miest.
3)Pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje hodnotu koeficientu na rok 2009 – „1“.


§ 3
Množstvový zber
l/ Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.

2.Obec na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa neuvedeného v § 3 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia zavedie množstvový zber, ak právnická osoba alebo podnikateľ preukáže , že

a/ množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je presne merateľné,

b/ komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do času ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom.

3. Pri množstvovom zbere sa nevydáva platobný výmer. Správca poplatku vyfaktúruje poplatok pôvodcovi odpadu raz mesačne v rovnakej výške, v akej vyfaktúruje správcovi poplatku organizácia, ktorá na území obce vykonáva zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov pre daného pôvodcu odpadu.

4.Poplatok za množstvový zber platiteľ uhrádza bezhotovostným stykom /prevodným príkazom/.

§ 4
Ohlásenie

1)Poplatník je povinný ohlásiť obci
1.svoje identifikačné údaje
2.identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti a za ktoré plní povinnosť poplatníka
3.údaje rozhodujúce na určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi pravdivosť uvádzaných údajov
4.ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj predloženie hodnoverných dokladov odôvodňujúcich túto žiadosť.
b)Identifikačnými údajmi sú

a/fyzická osoba /občan/ - meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu
b/ právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie – názov a sídlo, identifikačné číslo (IČO)
c/podnikateľ oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania – názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO).
c)Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
d)Ak správca sám alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví poplatok v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
e)Ak poplatník uhradil správcovi vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca vráti preplatok do 30 dní odo
dňa oznámenia skutočností, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti.

§ 5
Splatnosť poplatku

Správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje splatnosť poplatku pre pôvodcov odpadu, ktorí nevyužívajú množstvový zber:
1)fyzická osoba /občan/:
a)jednorázovo – do 31.03. bežného roka, ak ročný poplatok nepresiahne sumu 33,1939 eura /1.000,00 Sk/,
b)v dvoch rovnakých splátkach – do 31.03 a 30.09. bežného roka, ak ročný poplatok presiahne sumu 33,1939 eura /1.000,00 Sk/ a nepresiahne sumu 49,7908 eura /1.500,00 Sk/,
c)v troch rovnakých splátkach- do 31.03., 30.06. a 30.09. bežného roka, ak poplatok presiahne sumu 49,7908 eura /1.500,00 Sk/ a nepresiahne sumu 66,3878 eura /2.000,00 Sk/,
d)v štyroch rovnakých splátkach – do 31.03., 30.06., 30.09. a 30.11. bežného roka, ak poplatok presiahne sumu 66,3878 eura /2000,00 Sk/,
2)právnická osoba oprávnená užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, na iný účel ako na podnikanie:

a)jednorázovo – do 31.03.bežného roka, ak ročný poplatok nepresiahne sumu 66,3878 eura / 2.000,00 Sk/,
b)v dvoch rovnakých splátkach – do 31.03. a 30.09. bežného roka, ak ročný poplatok presiahne sumu 66,3878 eura / 2.000,00 Sk/ a nepresiahne sumu 165,9695 eura /5.000,00 Sk/,
c)v troch rovnakých splátkach – do 31.03., 30.06. a 30.09. bežného roka, ak ročný poplatok presiahne sumu 165,9695 eura /5.000,00 Sk/ a nepresiahne sumu 331,9391 eura /10.000,00 Sk/,
d)v štyroch rovnakých splátkach – do 31.03., 30.06., 30.09. a 30.11. bežného roka, ak ročný poplatok presiahne sumu 331,9391 eura /10.000,00 Sk./.

§ 6
Zníženie poplatku

1)Správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži podľa najnižšej sadby alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré
a)sa poplatník zdržiaval alebo zdržiava v zahraničí /doklady – potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie zamestnávateľa, agentúry, pracovné povolenie, potvrdenie o prechodnom pobyte na území iného štátu/
b)poplatník študuje mimo obce alebo vykonáva turnusovú prácu v rámci SR a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie /doklady – potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove, ubytovni, prípadne
preukázanie iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia, alebo výkonu práce/

c/poplatník preukáže zaplatenie poplatku v inej obci za prechodný pobyt, ak sa časť roka zdržiava v SR mimo územia obce /doklady – potvrdenie o zaplatení poplatku z príslušnej obce miesta prechodného pobytu/.

3. Povinnosť platiť poplatok zaniká:
1)úmrtím poplatníka
2)presťahovaním sa poplatníka do iného miesta trvalého pobytu
3)zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť právnickej a fyzickej osoby.

§ 7
Záverečné ustanovenie

1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Článok 3 Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území obce Práznovce z 26.11.2004 a čl. 3 § 6 ods. 9a, 9b, čl. 3 § 6 ods. 12, čl. 3 § 6 ods. 13 Dodatku č. 2/2008 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Práznovce č. 7/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z 23.5.2008.

2/Obecné zastupiteľstvo obce Práznovce sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009 uznieslo dňa 11.12.2008.

§8
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Jaroslav Blina
starosta obce
VZN č.3/2008- dátum zverejnenia:
od: 15.12.2008 do:31.12.2008


 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka