Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VŠEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE OBCE PRÁZNOVCE O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na kalendárny rok 2009

VŠEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE OBCE PRÁZNOVCE
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
na kalendárny rok 2009

Obec Práznovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. l, 2 a 3, § 16 ods. 1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3 , 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1
Základné ustanovenie
2.Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1.1.2009 d a ň z n e h n u t e ľ n o s t í.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Práznovce v zdaňovacom období roku 2009.

D A Ň Z P O Z E M K O V
§ 2
Základ dane
Správca dane ustanovuje na území obce Práznovce hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
3.stavebný pozemok vo výške 3,31 eur/m2 /100,- Sk/.

§ 3
Sadzba dane

/l/ Správca dane určuje pre všetky pozemky na území obce Práznovce ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a/ orná pôda, chmelnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,30 % ,
b/ trvalé trávne porasty vo výške 0,25 % ,
c/ záhrady vo výške 0,60 %,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 1,0 %,
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,25 %,
f/ zastavané plochy a nádvoria vo výške 0,60 %,
g/stavebné pozemky vo výške 0,30 %,
h/ostatné plochy vo výške 0,60 %.

DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane

l/ Správca dane pre všetky stavby na území obce Práznovce, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:

a/ 0,049 eura /1,50 Sk/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b/ 0,066 eura /2 Sk/ za stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c/ 0,149 eura /4,50 Sk/ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,199 eura / 6,- Sk/ za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e/ 0,995 eura /30,- Sk/ za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f/ 0,995 eura /30,- Sk/ za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g/ 0,169 eura /5,10 Sk/ za ostatné stavby.

2/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie vo výške 0,02 eura /0,50 Sk/ za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.


DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane

l/ Ročná sadzba dane z bytov na území obce Práznovce je 0,033 eura /1,- Sk/ za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

l/ Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:

a/ 20% na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov a občania ťažko zdravotne postihnutí , ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

2/ Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške:

a/ 20% na všetky stavby na území obce Práznovce vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím , alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

3/ Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia pozemkov, stavieb a bytov od dane, alebo zníženia daňovej povinnosti je 70 rokov.

§7
Platenie dane

Správca dane na rok 2009 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností do 33,19 eur / 1.000,- Sk/ u všetkých daňovníkov je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.


Vyrubená daň z nehnuteľností nad 33,19 eur /1.000,- Sk/ je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to:
1.splátka do 31.mája,
2.splátka do 31.júla,
3.splátka do 30.septembra a
4.splátka do 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.

§8
Záverečné ustanovenia

1/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2008 č. 1/2007 zo dňa 13.12.2007 a dodatok č. 1/2008 k VzN Obce Práznovce č. 1/2007 o dani z nehnuteľností na rok 2008.

2/ Obecné zastupiteľstvo obce Práznovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2009 uznieslo dňa 11.12.2008.

§9
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2009.


Deň zverejnenia návrhu VzN:.
Od: 15.12.2008 do: 31.12.2008


Práznovce, dňa 15.12.2008 Jaroslav Blina
starosta obce


 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka