Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o vyhradení miest na vylepovanie volebných plagátov pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 6.6.2009

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009
Obecného zastupiteľstva v Práznovciach zo dňa 17.4.2009


Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach v súlade s par. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z.z. vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie

o vyhradení miest na vylepovanie volebných plagátov pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 6.6.2009

§ 1
Základné ustanovenia

/1/ Toto VzN vyhradzuje miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií kandidujúcich politických strán vo volebnej kampani pre voľby do EP dňa 6.6.2009.

§ 2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

/1/ Na území Obce Práznovce sa na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií kandidujúcich politických strán vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 6.6.2009 vymedzuje nasledovné miesto:
ul. Hviezdoslavova /drevená tabuľa oproti Hostincu Šport/

/2/ Vyhradená plocha musí zdpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií.

/3/ Časom volebnej kampane sa na účely zák.č. 331/2003 v znení neskorších predpisov rozumie obdobie 2l dní pred dňom začatia volieb do EP.

/4/ Vysielať alebo zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách alebo koalíciách v ich prospech alebo neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom. V hromadných informačných prostriedkoch, v budovách kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí je 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň volieb zakázané.

§ 3
Povinnosti politických strán

/1/ Kandidujúce politické strany a koalície zúčastnené vo voľbách, môžu umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií len na miestach vyhradených týmto VzN.

/2/ Po skončení volebnej kampane, t.j. 48 hodín pred začiatkom volieb, sú kandidujúce politické strany a koalície zúčastnené vo voľbách povinné na vlastné náklady umiestnené plagáty a iné nosiče informácií odstrániť. Pokiaľ tak neurobia, odstráni ich obec a bude žiadať úhradu vynaložnených nákladov.

/3/ V prípade porušenia tohto VzN môže obec právnickej osobe uložiť pokutu podľa § 13 Zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Fyzické osoby je možné postihnúť za priestupok v zmysle platného zákona o priestupkoch.

§ 4
Záverečné ustanovenia

/1/ Toto VzN bolo prerokované na zasadnutí ObZ Práznovce dňa 17.04.2009. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom po zverejnení na úradnej tabuli obce.

Práznovce, dňa 20.4.2009

Dátum zverejnenia:
od …............. do …..........

Jaroslav Blina
starosta obce

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka