Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Práznovce č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 15.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

 

VZN obce Práznovce č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obec Práznovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a ustanoveniami § 77 až § 83 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.582/2004 Z.z.)

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Článok 1

 

 1. Obec Práznovce podľa § 83 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. ustanovuje od 1. januára 2016 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje:
 • sadzby poplatku, hodnotu koeficientu,
 • určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku,
 • podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
 • podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku. 
 1. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

 

Článok 2

Sadzby poplatku

 

 1. Sadzba poplatku za komunálne odpady vzniknuté na území obce Práznovce je stanovená na 0,0507 € za osobu na kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje množstvový zber.
 2. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere 0,0250 € za jeden dm³ alebo jeden liter zmesového komunálneho odpadu.
 3. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere 0,060 € za dm³ drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
 4. Pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Obec Práznovce určuje hodnotu koeficientu 1,0.

 

Článok 3

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

 

 1. Obec v zmysle § 81 zákona č.582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere

 

 1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber zmesového komunálne odpadu platia poplatok na základe písomného predpisu doručeného Obcou Práznovce.
 2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:
 • bezhotovostným prevodom alebo
 • hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
 • hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Práznovciach
 1. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomného predpisu Obcou Práznovce.
 2. Obec môže určiť platenie poplatku v mesačných alebo štvrťročných splátkach, pričom poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomného predpisu Obcou Práznovce.
 3. V prípade množstvového zberu drobného stavebného odpadu poplatník tento uhrádza  hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi následne vydá potvrdenka. Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou určené, pričom poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.

 

Článok 4

Vrátenie poplatku

 

 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:
 2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
 • poplatník nesmie byť dlžníkom obce
 • musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp.prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)
 1. Po splnení vyššie uvedených podmienok obec Práznovce upraví poplatok dodatočným rozhodnutím. Preplatok vráti poplatníkovi na základe právoplatného dodatočného rozhodnutia a písomnej žiadosti , v ktorej poplatník uvedie, kde má správca dane vzniknutý preplatok vrátiť bezhotovostným stykom (číslo účtu/kód banky a IBAN). Pokiaľ poplatník vo svojej žiadosti neuvedenie číslo účtu v peňažnom ústave, obec Práznovce vráti poplatok v hotovosti prostredníctvo pokladne obecného úradu Práznovce.

 

Článok 5

Zníženie poplatku

 

Obec Práznovce na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok na 0,0066 eura/osobu/kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok podľa § 82 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z.:

 

Podklady poskytnutia poplatkovej úľavy:

 1. Štúdium na strednej alebo vysokej škole mimo územia obce Práznovce:

Hodnoverným podkladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je:

Potvrdenie o štúdiu (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia od 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia vrátane za akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31.augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) a doklad o ubytovaní za uvedené obdobie (potvrdenie z internátu alebo nájomná zmluva).

 

 1. Miesto výkonu práce mimo územia obce Práznovce:

Hodnoverným podkladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je:

 

výkon práce na území Slovenskej republiky:

potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Práznovce a doklad o ubytovaní v mieste zamestnania

 

výkon práce mimo územia Slovenskej republiky:

potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu alebo

doklad o ubytovaní v mieste zamestnania alebo

potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v zahraničí alebo

v prípade ak je zamestnaný ako opatrovateľ, prehlásenie od rodiny, ktorá túto fyzickú osobu zamestnáva a potvrdenie o prechodnom pobyte alebo potvrdenie o zaplatení poplatku poplatku podľa platnej legislatívy príslušného štátu za miestne dane a poplatky alebo

doklad preukazujúci pobyt v zahraničí alebo

potvrdenie od zamestnávateľa o dĺžke pracovných turnusov v zdaňovacom období, ak poplatník vykonáva turnusové práce.

 

Ak ide o dieťa:

potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí alebo

potvrdenie o návšteve predškolského a školského zariadenia alebo

potvrdenie o návšteve strednej a vysokej školy alebo

potvrdenie príslušného úradu o pobyte.

 

 

 1. Pobyt mimo územia obce Práznovce,

Hodnoverným podkladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení poplatku alebo

potvrdenie obce o dĺžke obdobia, v ktorom bol poplatník v mieste prechodného pobytu.

Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na zníženie poplatku.

Doklady preukazujúce dôvod zníženie je poplatník povinný predložiť v bežnom zdaňovacom období.

 

Obec Práznovce na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z.

 

Podklady pre odpustenie poplatku:

 • potvrdenie o hospitalizácii a jej dĺžke v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
 • potvrdenie o umiestnení a jeho dĺžke v nápravnovýchovnom zariadení,
 • potvrdenie o umiestnení a jeho dĺžke v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou.

 

Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na odpustenie poplatku.

Doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť v bežnom zdaňovacom období.

V prípade, že doklady uvedené v článku ods.1 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.

 

Obec Práznovce môže od poplatníkov žiadať doplnenie aj iných dokladov, ktoré preukazujú pobyt poplatníka mimo mesta.

 

Článok 6

Zrušovacie ustanovenie

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia s ruší:

VZN obce Práznovce č.5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 uznesením č.134 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016

 

 

 

Jaroslav Blina

starosta obce

 

Zverejnené:

od: do:

 

 

 

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka