Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie 3/2015 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Práznovce

Účinnosť: 15.12.2015

Číslo: OZ - 7/2015

Vyvesené:

Zvesené:

Podpis:

Pečiatka:

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

3/2015

 

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PRÁZNOVCE

 

 

Obecné zastupiteľstvo Práznovce sa uznieslo v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

 

 

Čl. 1

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1/ Územný plán obce Práznovce – vypracovaný pre územie obce Práznovce je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 122/2015 z 30.11.2015.

 

2/ Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Práznovce, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

 

 

Čl. 2

 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PRÁZNOVCE

príloha

Čl. 3

 

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1/ Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

 

2/ Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 

3/ Schválený územný plán obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade Práznovce, na stavebnom úrade, a na Okresnom úrade v Nitre.

 

4/ Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

 

5/ Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

 

6/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.12.2015.

 

 

 

 

 

Jaroslav Blina

starosta obce

 

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka