Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce PRÁZNOVCE č. 4/2014 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI.

Schválené: 14.12.2014

Vyhlásené: 15.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE PRÁZNOVCE č. 4/2014 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Schválené: 14.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

 Obec Práznovce   v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov ustanovuje  

§ 1 Základné  ustanovenie

  1. Obecné zastupiteľstvo v  Práznovciach  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2015  d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.

   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Práznovce.

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

§  2 Základ dane

V zmysle § 7 zákona č.582/2004 Z.z. pre jednotlivé druhy pozemkov platí hodnota pozemkov určená v prílohe č.1 a v prílohe č.2.

§ 3 Sadzba dane

  (1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Práznovce ročnú sadzbu dane z pozemkov: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,45 %,
b) záhrady 0,60 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 2,00 %
e) stavebné pozemky 0,40 % 

D A Ň   Z O   S T A V I E B

§ 4 Sadzba dane

Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Práznovce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
     
a) 0,077  € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,066 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
c) 0,149 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) 0,199 € za samostatne stojace garáže

e)0,199 € za stavby hromadných garáží

f) 0,199 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
g) 0,985 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
h) 0,945 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
i) 0,169 € za ostatné stavby .

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,020  € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

D A Ň   Z  B Y T O V

§ 5 Sadzba dane

  (1) Ročná sadzba dane z bytov na území  obce Práznovce je 0,077 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome.

  (2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory  na území obce Práznovce je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
     
a) 0,077 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,   
b) 0,077 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na  podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

§ 6 Oslobodenie od dane a zníženie dane


(1)  Správca dane  poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:

- 20 % z daňovej povinnosti  na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

(2)  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z  bytov vo výške:

-  20 % z daňovej povinnosti   na stavby na bývanie  a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

(3) Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia pozemkov, stavieb a bytov od dane  alebo zníženia  daňovej povinnosti  je viac ako  70 rokov.

§ 7 Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

  Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.

§ 8 Záverečné ustanovenie

         (1) Obecné zastupiteľstvo obce Práznovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 14.12.2014 uznesením č.14


§ 10 Účinnosť

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

 

 

VYVESENÉ: 15.12.2014                                   ZVESENÉ:

 

                                                                           


 

    Jaroslav  Blina                            
    starosta  obce

 

 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka