Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Práznovce.

Schválené: 14.12.2014

Vyhlásené: 15.12.2014

Účinnosť: 30.12.2014

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 3/2014

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Práznovce

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Práznovce podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 178/1998 Z.z.o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov /ďalej len "zákon"/ a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

§1 Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie"/ upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Práznovce, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia obce ako orgánu dozoru pri kontrole tohto nariadenia.

 

§2 Základné pojmy

/1/ Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

a/ trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,

b/ trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,

c/ tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach /§17 zákona č.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní/ a na prenosných predajných zariadeniach,

d/ príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,

e/ ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa § 54 až 57 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,

f/ stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou prevádzkou, ktorý je stavbou podľa § 43 zákona č.50/1976 Zb., umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu.

/2/ Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. To neplatí ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.

/3/ Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkárni.

/4/ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

 

§ 3 Povolenie na zriadenie trhového miesta a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

/1/ Trhové miesta v katastrálnom území obce zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec. Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo predloží obci súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

/2/ Miesto predaja pre ambulantný predaj na verejných priestranstvách obce povoľuje obec.

/3/ Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach po splnení podmienok stanovených zákonom vydáva obec.

/4/ Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach pre právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a samostatne hospodáriacich roľníkov je uvedená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

/5/ Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste pre fyzické osoby je uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

/6/ Splnenie podmienok predaja sa preukazuje v súlade s § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 5 a ods. 6 zákona predložením:

a/ kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak je žiadateľom osoba podľa § 6 písm. a/nariadenia. Žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,

b/ čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom osoba podľa § 6 písm. b/ nariadenia.

c/ čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 6 písm.c/ tohto nariadenia.

/7/ Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj:

a/ doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,

b/ fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Čestné vyhlásenie je uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia.

/8/ Žiadateľ, ak je osoba podľa § 6 písm.b/ tohto nariadenia, preukáže že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.

/9/ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie obec nepovolila je zakázaný.

/10/ Obec môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovanie alebo hrubo porušuje zákonom alebo osobitnými predpismi určené podmienky.

 

§ 4 Trhové miesta

Na území obce sú tieto trhové miesta:

a/ tržnica na Hviezdoslavovej ulici /za bývalým obecným úradom/

b/ príležitostné trhy

- v interiérových priestoroch kultúrneho domu /sála a prísalie/

c/ ambulantný predaj

- na ul. Hviezdoslavovej /v priestoroch tržnice mimo predajných stolov/

 

§ 5 Správa tržnice, príležitostného trhu a ostatných trhových miest

/1/ Za správcu tržnice , príležitostného trhu a ostatných trhových miest sa na účely tohto nariadenia považuje ich zriaďovateľ, alebo osoba ktorá má živnostenské oprávnenie na správu tržnice alebo príležitostného trhu a ktorej bola správa tržnice alebo príležitostného trhu zverená ich zriaďovateľom.

/2/ Správu trhového miesta s ambulantným predajom na území obce vykonáva obec. Ak je trhovým miestom iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh, za správcu trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru.

 

§ 6 Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:

a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov /§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a živnostenského zákona/,

b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

c/ fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 

§ 7 Práva a povinnosti správcu tržnice a príležitostného trhu

/1/ Správca tržnice a príležitostného trhu vypracuje v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 a 2 zákona trhový poriadok, ktorý obec po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vydá všeobecne záväzným nariadením. Trhový poriadok je správca tržnice a príležitostného trhu povinný zverejniť na viditeľnom mieste a zabezpečiť jeho dodržiavanie pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

/2/ Správca tržnice a príležitostného trhu kontroluje u predávajúceho:

a/ oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,

b/ doklad o nadobudnutí tovaru,

c/ používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa zákona o správe daní a poplatkov,

d/ udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení a dodržiavanie zásad osobnej hygieny,

e/ dodržiavanie trhového poriadku,

f/ primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch. Primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

/3/ Pri predaji húb správca tržnice kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 3 písm. c/ zákona č. 355/2007 Z.z.. Správca trhoviska bezodkladne informuje orgány dozoru, ak predávajúci nepredloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo ak predáva huby, ktorých predaj je zakázaný.

/4/ Pri predaji označených a neoznačených /domácich/ vajec správca tržnice kontroluje platné veterinárne osvedčenie o vyšetrení chovu, vydané štátnym veterinárnym lekárom.

/5/ Pri predaji domácej vodnej a domácej hrabavej hydiny správca tržnice kontroluje platný zdravotný certifikát pre premiesťňovanie hydiny na reprodukciu a úžitkovú hydinu v SR vydaný štátnym veterinárnym lekárom.

/6/ Správca tržnice vydáva povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na tržnici.

/7/ Oprávnenie na podnikanie a doklady o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

 

§ 8 Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

/1/ Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní,

b/ dodržiavať trhový poriadok tržnice a príležitostného trhu,

c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa zákona o správe daní a poplatkov,

d/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou podľa zákona o cenách,

e/ vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,

f/ udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja a poskytnutia služieb zanechať predajné miesto čisté a upratané.

/2/ Predávajúci na tržnici, príležitostnom trhu a ambulantného predaja je povinný predložiť správcovi tržnice a príležitostného trhu a orgánu dozoru:

a/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, a vo vzťahu k predávaným potravinám doklady: Rozhodnutie na danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, doklad o splnení povinnosti o registrácií v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov – prílohy č. 1 – ,,Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh” a Potvrdenie o registrácií prvotných produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na RVPS.

b/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajnú plochu,

c/ preukaz o zdravotnej spôsobilosti a doklad o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

d/ pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

e/ pri predaji označených a neoznačených /domácich/ vajec platné veterinárne osvedčenie o vyšetrení chovu, vydané štátnym veterinárnym lekárom a Potvrdenie o registrácií prvotných produktov živočíšneho pôvodu – slepačích vajec, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS,

f/ pri predaji domácej vodnej a domácej hrabavej hydiny zdravotný certifikát pre premiesťňovanie hydiny na reprodukciu a úžitkovú hydinu v SR,

g/ doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.

/3/ Osoba oprávnená predávať výrobky na tržnici podľa § 6 písm.b/ tohto nariadenia je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

 

§ 9 Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhoviskách a tržniciach

/1/ Na tržnici možno predávať:

a/ potravinový tovar:

1. ovocie a zelenina - predávané ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 360/2011 za podmienok zachovania maximálnych povolených ročných množstiev predaja a pri dodržaní stanovených podmienok týkajúcich sa kvality predávaného ovocia a zeleniny a ich bezpečnosti,

2. orechy - možno predávať škrupinové ovocie v množstve do 100 kg ako tzv. malé množstvo prvotného produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. o) Nariadenia vlády SR č. 360/2011

3. huby čerstvé jedlé - na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb vydaného regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sidle kraja § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., Vyhláška MZ SR č. 520/2007 a huby sušené - ktoré sú spracované v schválenej potravinárskej prevádzkarni, sú balené a označené v zmysle platnej potravinovej legislatívy,

4. potravinárske výrobky, ktoré si vyžadujú regulované teplotné podmienky - predávať v pojazdných predajniach schválených na predaj potravín a to na základe schválenia a vydaného Rozhodnutia príslušného Úradu verejného zdravotníctva a s uvedením rozsahu predávaného sortimentu, balené v spotrebiteľskom obale a označené v zmysle potravinárskej legislatívy, ostatné potravinárske výrobky, ktoré si nevyžadujú regulované teplotné podmienky /sušené ovocie, mandle, pukance, jadierka/, ponúkať na predaj za hygienických podmienok, chránené pred kontamináciou, balené a označené podľa platnej potravinárskej legislatívy,

5. včelí med – musí byť chránený pred akoukoľvek kontamináciou, nesmie byť vystavovaný účinkom priameho slnečného žiarenia, obaly, v ktorých je zabalený med musia spĺňať požiadavky na obaly pre potraviny. Predávaný med musí spĺňať požiadavky uvedené vo Vyhláške MP a RV SR č. 41/2012 o mede a požiadavkám ustanovenia § 6 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 s uvedením povinných údajov vrátane označenia pôvodu medu a dátumu balenia a predávajúci sa má preukázať ,,Potvrdením o registrácií prvovýrobcu” – včelára na priamy predaj medu z príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,

6. suché plodiny – možno predávať napr. suché strukoviny v množstve do 100 kg ako tzv. malé množstvo prvotného produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) Nariadenia vlády SR č. 360/2011,

7. medovníky – balené v spotrebiteľskom obale a označené v zmysle platnej potravinovej legislatívy a chránené pred akoukoľvek kontamináciou,

8. byliny – možno predávať v množstve do 10 kg ako tzv. malé množstvo prvotného produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. p) Nariadenia vlády SR č. 360/2011,

9. vajcia – čerstvé slepačie vajcia, musia byť čisté, nie rozbité, s neporušenou škrupinou, resp. nie popraskané, bez cudzieho zápachu, musia byť účinne chránené pred akýmkoľvek poškodením – nárazmi, musia byť pri predaji držané v čistote a v suchu, chránené pred priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote za podmienok dodržiavania hygienických vlastností, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 oC a vyššia ako +18 oC. Obaly, v ktorých sú uchovávané vajcia, nesmú byť zdrojom žiadnej kontaminácie. Vajcia musia byť označené v zmysle ustanovení § 5 ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.

b/ ostatný tovar

1. kvetiny, sadenice, semená,

2. vianočné stromčeky, ozdobné vence a kahance,

3. remeselné a umelecké výrobky,

4. ručne vyrábané hračky, ozdoby a dekorácie,

5. textilné a odevné výrobky,

6. obuv,

7. knihy, denná a periodická tlač,

8. výrobky zo skla, porcelán a keramika,

10.spotrebný tovar.

 

/2/ Na tržnici možno poskytovať tieto služby:

1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie,

2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

3. oprava dáždnikov,

4. kľúčová služba,

5. oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie,

6. čistenie peria.

 

§ 10 Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných trhoch

/1/ Na príležitostných trhoch možno predávať:

a/ ostatný tovar

1. textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,

2. papierenský tovar, drogériový tovar, kozmetika,

3. drobný tovar,

4. športové potreby,

5. ozdoby a dekorácie

6. remeselné a umelecké výrobky.

 

§ 11 Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb a ďalšie podmienky ambulantného predaja

/1/ V obci je zavedený len ambulatný predaj z pojazdnej predajne.

/2/ Ambulantne možno predávať:

a/ potraviny

1. ovocie a zelenina,

2. slepačie vajcia /len v prípade, že pojazdná predajňa je chladiarenská/,

3. mäso a mäsové výrobky /len v prípade, že pojazdná predajňa je chladiarenská/,

4. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale,

5. sušené ovocie, orechy, mandle, pukance, jadierka, spracované a balené oprávnenými výrobcami,

b/ spotrebné výrobky

1. kvetiny, ozdobné vence a kahance,

2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

3. spotrebné výrobky,

4. textilné a odevné výrobky,

5. obuv,

6. spotrebný tovar.

 

§ 12 Zákaz predaja niektorých výrobkov

/1/ V tržnici , pri príležitostnom a ambulantnom predaji je zakázané okrem výrobkov uvedených v § 6 zákona predávať aj:

- lesné plodiny

- ovocné šťavy,domáce sirupy,mušty,domáce zaváraniny

- lahôdkárske a cukrárenské výrobky, ktoré nie sú zabalené v spotrebiteľskom obale.

- kačacie a husacie vajcia,

- chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky.

 

§ 13 Orgány dozoru a kontrolná činnosť

/1/ Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach obce vykonávajú orgány dozoru príslušné podľa zákona, na úrovni obce dozor a kontrolu vykonáva starosta obce a poverení pracovníci obecného úradu.

/ 2 / Za porušenie ustanovení tohto nariadenia je možné ukladať sankcie v zmysle zákona.

/3/ Výnos pokút uložených obcou je príjmom obce.

 

§ 14 Spoločné a záverečné ustanovenia

/1/ Dňom účinnosti tohto VzN sa ruší VzN č. 4/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Práznovce zo dňa 4.8.1998.

/2/ Toto VzN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Práznovciach dňa 14.12.2014 uznesením číslo 15.

/3/ Toto VzN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.

 

 

Jaroslav Blina

starosta obce

 

Zverejnené: od 15.12.2014

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka