Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1/2014 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Práznovce.

Schválené: 30.5.2014

Účinnosť: 15.6.2014

Dodatok č. 1/2014 k
V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É M U     N A R I A D E N I U
č í s l o 10/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Práznovce.

 

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva


Dodatok č. 1/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej VZN) č. 10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Práznovce.


 

VZN č. 10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Práznovce sa mení takto:


 

Príloha č. 1 k VZN č. 10/2012 sa mení takto:


 

Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Práznovce


 

Kategória škôl a školských zariadení

Výška dotácie na mzdy a prevádzku v eurách

dieťa/rok

Materská škola Práznovce

1727,81

Zariadenie školského stravovania

423,24


 


 

Tento dodatok k VZN bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Práznovciach   dňa 30.5.2014 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia.

Ostatné ustanovenia nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

 

Jaroslav Blina

starosta obce

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka