Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Práznovce

Schválené: 30.5.2014

Účinnosť: 15.6.2014

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e

obce Práznovce č. 2/2014

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Práznovce


 

Obecné zastupiteľstvo obce Práznovce podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov /ďalej len "zákon"/ sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení /ďalej len "nariadenie"/:

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

/1/ Podmienky držania psov ustanovuje osobitný zákon.1/

/2/ Toto nariadenie sa vydáva za účelom ustanovenia niektorých podrobností týkajúcich sa držania psov na území obce Práznovce /ďalej len "obec"/.

/3/ Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.2/

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

/1/ Pre účely tohto nariadenia sú verejnými priestranstvami všetky miesta vo vlastníctve obce Práznovce, ktoré slúžia na verejné užívanie, ako napr.

a/ miestne komunikácie, námestia, cesty, chodníky, parkoviská, priestranstvá,

b/ mostíky, mosty, schodiská, rampy,

c/ parky, parkové úpravy a zatrávnené plochy pri komunikáciách, cintoríny a iné pietne miesta,

d/ detské ihriská, trhoviská, športoviská, areály organizácií obce, školských , predškolských zariadení a pod.

/2/ Spoločnými priestormi sú priestory obytných domov, dopravných prostriedkov, obchodov, pohostinstiev a iné priestory kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia.

 

§ 3

Evidencia psov

/1/ Evidenciu vedie obecný úrad.

/2/ Do evidencie sa zapisuje:

a/meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa alebo názov a adresa firmy a meno a priezvisko štatutárneho zástupcu /PO,FO oprávnená na podnikanie/,

b/miesto držania psa, ak sa nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

c/evidenčné číslo psa,

d/tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má

e/vek psa,

f/plemeno psa,

g/účel držania psa,

h/úhyn,strata psa,

i/zmena evidencie psa,

j/skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi3/

/3/ Držiteľ psa uvedie údaje podľa odseku 2 do tlačiva, ktoré mu poskytne obecný úrad.

/4/ Obecný úrad vydá držiteľovi psa bezodplatne evidenčnú známku /ďalej len "známka"/. Na známke je uvedené evidenčné číslo psa, názov obce Práznovce.

/5/ Známka je kruhového tvaru žltej farby, známka nebezpečného psa má červenú farbu.

/6/ Známka psa /vrátane nebezpečného psa/ musí byť zavesená na obojku psa alebo prsnom postroji, pes ju musí mať na sebe a je neprenosná na iného psa.

/7/ Ten, kto psa vedie, je povinný preukázať kontrolnému orgánu známkou totožnosť psa.

/8/ Obec Práznovce vydá držiteľovi psa, ktorý jej oznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky náhradnú známku za odplatu 1,50 eur.

/9/ Pri zmene evidencie psa je pôvodný držiteľ povinný obci Práznovce vrátiť evidenčnú známku psa.

/10/ Ak pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi3/, je túto skutočnosť držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie povinný oznámiť obci Práznovce a vrátiť jej známku. Obec vydá držiteľovi takéhoto psa známku nebezpečného psa.

 

§ 4

Vodenie psov

/1/Vodiť psa na verejné priestranstvá a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

/2/ Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných orgánov, uvedených v tomto nariadení, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.

/3/ Držiteľ psa je povinný umožniť osobe, ktorú pes pohrýzol, nahliadnuť do dokladu o očkovaní psa.

 

§ 5

Voľný pohyb psov

/1/ Voľný pohyb psov je umožnený v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku.

/2/ Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejných priestranstvách na celom území obce Práznovce.

 

§ 6

Zákaz vstupu so psom

/1/Zakazuje sa vstup so psom:

a/na cintorín a pietne miesta,

b/na trhovisko,

c/na detské ihrisko, pieskoviská a voľne prístupné športoviská a do priestoru v okruhu 10m od nich,

d/na plochy reprezentačnej verejnej zelene a verejnej parkovej zelene,

e/do areálov a priestorov školy a školského zariadenia,

f/do ostatných miest označených nápisom"Zákaz vstupu so psom"

/2/Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na psov so špeciálnym výcvikom2/ s výnimkou vstupu na miesta uvedené v odseku 1 písm.c/. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona a psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany.

 

§ 7

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev

/1/Ten, kto psa vedie, je povinný bezodkladne po znečistení verejného priestranstva odstrániť psie výkaly z verejného priestranstva a uložiť ich na určené miesto.

/2/Určeným miestom na zber psích výkalov sú odpadkové koše na komunálny odpad rozmiestnené obcou na verejných priestranstvách ako aj zberné nádoby alebo kontajnery na zmesový komunálny odpad.

 

§ 8

Kontrola nariadenia

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec Práznovce prostredníctvom starostu obce, poverených zamestnancov obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva a členovia verejnoporiadkovej komisie, hlavná kontrolórka obce Práznovce.

 

§ 9

Odchyt túlavých a zabehnutých psov

/1/Odchyt túlavých a zabehnutých psov vykonávajú vo verejnom záujme na zabezpečenie ochrany fyzických osôb pred ohrozením ich života a zdravia odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap/zákona č. 39/2007 Z.z., s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu.

/2/Obec oznámi vopred spôsobom v mieste obvyklým dátum a čas odchytu psov, aby si majitelia psov mohli týchto zabezpečiť pred odchytom.

/3/O odchyte psov vedie obecný úrad evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.

/4/Majiteľ je oprávnený a povinný prevziať si odchyteného psa, ak sa preukáže jeho vlastníctvo.

/5/Pri nájdení alebo strate psa je osoba ktorá túto skutočnosť zaznamenala povinná ju bezodkladne oznámiť obecnému úradu.

 

§ 10 Sankcie

/1/Obec ukladá pokuty za priestupky uvedené v § 7 ods. 1 a 2 zákona. Výnos pokút za priestupky, ktoré prejednáva obec sú príjmom rozpočtu obce.

/2/Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a/ až c/ zákona možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d/ až f/ možno uložiť pokutu do 65 eur.

/3/ Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.§ 11

Záverečné ustanovenia

/1/Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Práznovciach dňa 30.05.2014.

 

/2/Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia.


 

Jaroslav Blina

starosta obce

4/


 


 

VzN zverejnené od................... do........................


 


 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z.z.

2/Napríklad zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži v znení zákona č. 571/2007 Z.z.

3/§ 24 a 25 Trestného zákona

4/Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka