Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Schválené: 30.5.2014

Účinnosť: 15.6.2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014

o poskytovaní opatrovateľskej služby


 

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach na základe par. 4 ods. 3 písm. p/, par. 6 a par. 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov


 

v y d á v a

pre územie obce Práznovce toto


 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 1/2014

o poskytovaní opatrovateľskej služby

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť Obce Práznovce vo veciach:

- rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,

- poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby,

- spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

Prijímateľom opatrovateľskej služby je fyzická osoba podľa § 3 ods. 2 zák. č. 448/2008 Z. z.

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

v znení neskorších predpisov.

 

Článok 2

Opatrovateľská služba

1. Obec Práznovce poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu v zmysle § 41 zák.

NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá :

- je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona,

- je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.

3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Obec Práznovce v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona, ak sa poskytovateľ sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie (podľa zák. č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zák. č. 447/2008 Z.z.,

ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

5. Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe :

a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,

b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,

c/ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zák. č. 447/2008 Z. z., sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.

 

Článok 3

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

1.Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ( § 92 zákona).

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1 sa podáva Obci Práznovce.

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje :

meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať,

dátum narodenia,

adresa pobytu,

rodinný stav,

štátne občianstvo,

druh sociálnej služby,

formu sociálnej služby.

2. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

3. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona.

4. Obec Práznovce na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje

stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určenia rozpätia podľa prílohy č.3 písm. B,

návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na návrhy a potreby fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods.9,

určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

5. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec Práznovce použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu posudok vydaný obcou Práznovce alebo inou obcou ( §92 ods. 9 zákona).

6. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.

7. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Obec Práznovce, ktoré eviduje a vedie celú spisovú agendu.

8. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Článok 4

Poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

2. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu

a/ poskytne sociálnu službu prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadilo alebo založilo na tento účel,

b/ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.

4. Opatrovateľská služba je poskytovaná Obcou Práznovce aj na zabezpečenie odľahčovacej služby podľa § 54 zákona o sociálnych službách.

5. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Obci Práznovce do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na platenie úhrady za sociálnu službu. Rovnako je povinný na výzvu Obce Práznovce osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec neurčila dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená.

6.Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods.10 (zaopatrené plnoleté detia rodičia) sú povinní oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku a ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku,ktoré sú rozhodujúce na platenie sumy úhrady za sociálnu službu a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku. Ak prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 nesplnia povinnosť podľa prvej vety tohto odseku, Obec Práznovce nie je povinná pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa príslušných ustanovení článku 6 tohto VZN o právnej ochrane občana pri platení úhrady (§ 93 zákona ods. 4 zákona).

 

Článok 5

Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku v sume určenej Obcou Práznovce ako poskytovateľom sociálnej služby (§ 72 ods. 1 a ods. 8 zákona). Na preukazovanie majetku na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa primerane použijú odseky 11 až 18 § 72 zákona.

2. Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje Obec Práznovce v sume

0,50 € za 1 hodinu poskytovanej služby

podľa§ 72 ods. 2 zákona č.448/2008 Z.z. v platnom znení.

3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na základe zmluvy uzatvorenej medzi neverejným poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby podľa § 41 zákona 448/2008.

4. Rozsah poskytovania opatrovateľskej služby a podmienky úhrady si klient dohodne v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 

Článok 6

Právna ochrana občana pri platení úhrady

1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,4 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (zák. č. 601/2003 Zb. v znení neskorších predpisov) (§ 73 ods. 1 zákona).

2. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby spoločne posudzuje a spoločne započítava s príjmami osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v odsekoch 2 až 5 § 73 zákona 448/2008 a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítavajú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom /zák.č.601/2003 Zb.v znení neskorších predpisov/

3. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 1 ( § 73 ods. 6 zákona).

4. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako je suma ustanovená v odseku 1. a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu (§ 73 ods. 7 zákona).

5. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba; odsek 1 sa nepoužije. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s obcou Práznovce zmluvu o platení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu ( § 73 ods. 9).

6. Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby; zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65 násobok sumy životného minima. Zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia môžu uzatvoriť s obcou Práznovce písomnú zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu ( § 73 ods. 10 zákona).

7. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 6., obec Práznovce vydá rozhodnutie o povinnosti týchto fyzických osôb zaplatiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

8. Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka obce Práznovce, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve ( § 73 ods. 13 zákona).

 

Článok 7

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1. Obec Práznovce poskytuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila na tento účel ako poskytovateľa sociálnej služby, alebo túto službu zabezpečí u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný (§ 74 ods. 1 a ods. 2 písm. d) zákona v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka).

2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby obci Práznovce.

3. Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje:

a/meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,

b/druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písmene a/,

c/potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,

d/ doklady o majetkových pomeroch,

e/deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,

f/ iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy,

g/ k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje náležitosti uvedené v § 74 ods. 7 zákona 448/2008 Z.z.

5. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli (§ 74 ods. 11 zákona), prípadne je možné zmluvu vypovedať tak, ako je uvedené v § 74 ods. 13 – 15 zákona.

6. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu – opatrovateľskú službu podľa § 73 zákona, obec Práznovce a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ( § 74 ods. 12 zákona).

 

Článok 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZN Obce Práznovce o poskytovaní opatrovateľskej služby č.1/2012, a to dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 1/2014.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenie

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 1/2014 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Práznovciach dňa 30.5.2014 a nadobúda platnosť a účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.


 

Jaroslav Blina

starosta obce

Zverejnené od: 30.5.2014

do: 15.6.2014


 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka