Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 4/2009 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce Práznovce

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Práznovce

č. 4/2009

o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území obce

Práznovce

 

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. e) zákona

SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, podľa zákona

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien

a doplnkov (ďalej Stavebný zákon), podľa zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách

v znení neskorších noviel sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce

Práznovce.

 

PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 Úvodné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje postupy a kritériá, za ktorých je možné

reklamné, propagačné a informačné zariadenia (ďalej len „zariadenia“) umiestniť

na verejných priestranstvách alebo na miestach viditeľných z verejných priestranstiev

na území obce Práznovce.

 

§ 2 Pôsobnosť

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sú povinné sa riadiť všetky právnické a

fyzické osoby, ktoré chcú umiestniť písomné, obrazové, svetelné, figurálne (trojrozmerné)

zariadenia na území obce Práznovce, ako aj osoby zúčastňujúce sa na povoľovaní

umiestnenia zariadení.

 

 

§ 3 Vymedzenie základných pojmov

 

 

(1) Reklamné zariadenia sú zariadenia ktoré sprostredkúvajú ponuku najmä tovaru a služieb

s cieľom získať zákazníka. Reklamné zariadenia sú aj vývesné štíty a tabule, neónové,

elektrické alebo osvetlené tabule.

(2) Propagačné zariadenia sú zariadenia ktoré informujú verejnosť o charitatívnych,

kultúrnych, telovýchovných a iných spoločenských akciách. Sem patria aj firemné tabule,

transparenty a tabule so zameraním na bezpečnosť jazdy, ekológiu a humanitu.

(3) Informačné zariadenia sú zariadenia ktoré poskytujú údaje o dosiahnuteľnosti a

možnosti kontaktu najmä so záchrannou službou prvej pomoci, dopravnou políciou,

službami motoristom (havarijná služba, servis), informácie o službách imobilným

občanom, o počasí, stravovacích a ubytovacích možnostiach, druhu o dostupnosti lokalít

s kultúrnymi a národnými pamiatkami, rekreačnými zariadeniami a prírodnými krásami.

 

 

 

(4) Cestný správny orgán je orgán štátnej správy vo veciach pozemných komunikácií. Obec

je cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Obec

vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových

komunikácií.

 

 

 

DRUHÁ HLAVA

ZÁSADY UMIESTŇOVANIA REKLAMNÝCH, PROPAGAČNÝCH A INFORMAČNÝCH

ZARIADENÍ

 

 §4 Všeobecné podmienky pre umiestňovanie zariadení

(1) Zariadenia môžu byť umiestnené na celom území obce Práznovce tak, aby neohrozovali

bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a svojou prevádzkou nerušili okolie nad

prípustnú mieru stanovenú príslušnými normami, neboli v rozpore s technickými a inými

podmienkami ustanovenými osobitnými predpismi a neohrozovali mravnosť1).

(2) Nepovoľuje sa prehusťovanie jednotlivých lokalít zariadeniami.

(3) Nepovoľuje sa v jednej lokalite (v jednom úseku miestnej komunikácie) umiestňovať

vedľa seba zariadenia s príliš veľkým rozdielom v rozmeroch. (napr. pri bilboarde

o rozmeroch 2,5x6m tabuľa o rozmere 1x1m).

(4) Zabezpečiť pri stavebnom osadzovaní zariadení vedľa pozemných komunikácií ich

jednotné natočenie vo vzťahu k osi komunikácie a dodržiavanie rovnakej vzdialenosti

medzi nimi. Výnimku môžu tvoriť lokality, kde existujúca zástavba neumožňuje dodržať

horeuvedené podmienky.

(5) Umiestňovatelia zariadení sú povinní dôsledne zabezpečovať starostlivosť a údržbu týchto

zariadení, súčasne dbať o aktuálnosť oznamovaných informácií, ako aj o dodržanie §6

zákona č. 220/1996 Z.z. o reklame.

 

 

 

§ 5 Povoľovanie zariadení na území obce

 

(1) Zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ

sú spojené so stavbou alebo pozemkom, vyžadujú povolenie stavebného úradu.

(2) Obec Práznovce vykonáva právomoc stavebného úradu pre konanie a vydanie

povolenia2) na zariadenia podľa ods.1 tohto paragrafu a pre konanie a vydanie

kolaudačného rozhodnutia na tieto zariadenia3).

(3) Povolenie na umiestnenie zariadení vydáva obec na žiadosť majiteľa nehnuteľnosti,

na ktorej má byť reklamné zariadenie umiestnené alebo na žiadosť majiteľa reklamného

zariadenia, ktorý má písomnú dohodu s majiteľom nehnuteľnosti, alebo správcom, ktorý

je k uzavretiu takejto dohody oprávnený.

(4) Žiadosť o povolenie zariadení musí obsahovať nasledovné náležitosti uvedené

v osobitnom predpise4) :

a) meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa,

b) druh, účel a čas trvania informačného, reklamného a propagačného zariadenia,

c) označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností

na ktorom sa má zariadenie umiestniť, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,

d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

 

 

(5) K žiadosti o povolenie zariadenia sa pripojí:

 

a) dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného

zariadenia jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch

vyhotoveniach,

b) doklad, ktorým žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe

alebo pozemku navrhované zariadenie,

c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia

dotknutých orgánov štátnej správy.

 

 

1) Napr. zák. NR SR č.220/1996 Z.z. o reklame, zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

zákon č. 135/1961 Zb.o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel, vyhláška MZ SSR č.14/1977 Z.b.o ochrane

zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z. ktorou sa stanovujú podrobnosti o

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu (§55)

 

(6) Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu zariadenia potrebné,

v žiadosti sa ďalej uvedie alebo sa k nej pripojí:

 

a) náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť

začlenenia zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie,

b) technický opis konštrukčného riešenia zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o

vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej

odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický

opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie,

c) doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi

konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,

d) údaje o tom, či sa prevádzka zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením,

zakrytím svetla, hlukom.

 

(7) Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme

verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných,

vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových

schránkach.

(8) Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov pokiaľ sú prvotným označením

prevádzky.5)

 

§ 6 Vyjadrenia kompetentných orgánov a inštitúcií

 

(1) K umiestneniu zariadenia na obecnej zeleni je potrebný súhlas obce.

(2) K umiestneniu zariadenia na stĺpoch verejného osvetlenia podáva vyjadrenie správca

verejného osvetlenia.

(3) V prípade vykonávania výkopových prác pri umiestňovaní zariadenia vyžadujú sa

stanoviská správcov podzemných inžinierskych sietí.

(4) Umiestnenie reklamných zariadení na komunikáciách je zvláštnym užívaním komunikácií.

(5) K umiestneniu zariadení na komunikáciách a v ich ochrannom pásme vydáva súhlas

príslušný cestný správny orgán a vyjadrenie vydáva správca komunikácie.

(6) Pre umiestnenie zariadenia vedľa štátnej alebo miestnej komunikácie je potrebný súhlas

Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Topoľčany.

 

 

§ 7 Každé povolenie na umiestnenie zariadenia musí mimo všeobecných náležitostí6) obsahovať

aj nasledujúce podmienky :

 

a) uloženie povinnosti dodržiavať pokyny stanovené v záväzných vyjadreniach

dotknutých orgánov a inštitúcií podľa §6,

b) podmienky údržby zariadenia,

c) dobu, na ktorú sa povolenie vydáva,

d) ustanovenia o odstránení zariadenia po uplynutí doby, na ktorú bolo povolenie vydané,

e) ďalšie podmienky prevádzkovania reklamy podľa okolností viažucich sa na konkrétne

reklamné zariadenie,

f) upustenie od kolaudačného konania.7)

 

 

2) §71 a §73 zák. č. 50/1976 Zb.

 

3) §76, ods.2 a §77 zák. č.50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

 

4) §15 vyhl. č.453/2000 Z.z.

 

5) §71 ods.3 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

 

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

7) §76, ods.2 a §77 zák. č.50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

 

§ 8 Poplatky za zariadenia

 

Za správne konanie pre vydanie povolenia sa vyberajú správne poplatky podľa zákona NR SR

č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 9 Odstraňovanie zariadení

(1) Odstránenie zariadenia môže nariadiť príslušný orgán ak:

a) reklamné zariadenie svojim stavom ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej

premávky alebo svojou prevádzkou ruší okolie nad prípustnú mieru stanovenú

príslušnými normami alebo je umiestnené v rozpore s technickými a inými

podmienkami ustanovenými osobitnými predpismi,

b) reklamné zariadenie je umiestnené bez povolenia obce , súhlasu vlastníka alebo

správcu objektu, na ktorom je umiestnené, alebo bez vyjadrenia kompetentných

orgánov a inštitúcií, prípade iných vyjadrení vyplývajúcich z platných predpisov,

alebo v rozpore s nimi,

c) zriaďovateľ nedodržiava podmienky určené v povolení k umiestneniu reklamy, alebo

po vydaní povolenia vykonal na reklamnom zariadení zmeny bez ich oznámenia

orgánom a inštitúciám podľa §5 a §6 tohto nariadenia,

d) zriaďovateľ neodstránil reklamné zariadenie v lehote určenej v povolení.

 

 

(2) Na konanie a rozhodnutie o odstránení zariadení je kompetentná obec, ktorá má

právomoc na ich povolenie a postupuje podľa ustanovení § 88 až §93 zákona č. 50/1976

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

 

 

§ 10 Správa plôch a miest vhodných na umiestnenie zariadení v majetku obce

 

(1) Správu plôch a miest v majetku obce, na ktorých je možné umiestniť zariadenia

vykonáva obec, alebo iná oprávnená osoba, ktorá o tom uzavrela zmluvu s obcou.

(2) Podmienky prenájmu takýchto plôch a miest stanoví obec osobitným predpisom o výške

nájomného za prenájom, alebo oprávnená osoba, ktorá má právo vykonávať správu plôch

podľa odseku 1).

 

 

§ 11 Sankcie

 

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto uskutočňuje alebo užíva zariadenia bez povolenia alebo

v rozpore s ním.8, 9)

(2) Stavebný úrad uloží pokutu v zmysle príslušných ustanovení Tretej časti - Sankcie -

Stavebného zákona.

 

§ 12 Evidencia a kontrola zariadení

 

 

Kontrolu zariadení vykonávajú príslušní zamestnanci Obecného úradu v Práznovciach,

a orgány štátneho stavebného dohľadu.

 

 

8) §105, ods. 1, písm. g) zák. č.50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

 

9) §106,ods. 1, písm. e) zák. č.50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

TRETIA HLAVA

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 13 Účinnosť

 

/1/Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej

tabuli.

 

/2/ Nadobudnutím právoplatnosti tohto VzN stráca účinnosť VzN Obce Práznovce č. 3/1998 z 18.8.1998.

 

 

Jaroslav Blina

starosta obce

 

 

 

Zverejnené: od....................... do .........................

 

 

 

 

 

 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka