Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VzN o prevádzke MŠ v Práznovciach pri zníženom počte detí v dochádzke do MŠ

Schválené: 23.10.2013

Vyhlásené: 30.10.2013

Účinnosť: 15.11.2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce
č. 3/2013

o prevádzke Materskej školy v Práznovciach pri zníženom počte detí v dochádzke do materskej školy

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie obce Práznovce o prevádzke Materskej školy v Práznovciach, pri zníženom počte detí dochádzajúcich do materskej školy.


ČI. I
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje dochádzku detí do Materskej školy v Práznovciach počas prázdnin a v prípade nepredvídaných situácií.


ČI. II
Zabezpečenie prevádzky

1. V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2009 o školskom klube, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe § 3 odsek 1 a v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov zariadenie je s celoročnou prevádzkou.

2. Z dôvodu racionalizačných opatrení obce v čase prázdnin (hlavných a vedľajších), po predchádzajúcom písomnom záväznom vyjadrení zákonného zástupcu dieťaťa bude prevádzka v materskej škole zabezpečená pri minimálnom počte 7 prihlásených detí. Pri nižšom počte detí bude prevádzka zariadenia prerušená.

3. Vo výnimočných prípadoch môže zriaďovateľ povoliť aj nižší ako je minimálny počet prihlásených detí uvedený v Čl. II. ods. 2. V čase prázdnin riaditeľka MŠ doloží písomné vyjadrenie rodičov, či ich dieťa bude školské zariadenie navštevovať.

 4.   Prevádzka  materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných  dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.      

 5. V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie a iných mimoriadnych situácií
      riaditeľ školy zabezpečuje prevádzku v zmysle platnej legislatívy a vydaných  opatrení  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Topoľčanoch.


ČI. III
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce Práznovce bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Práznovciach č. 63, dňa 23.10.2013.

2. Nariadenie nadobudne účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia formou vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 


                                                                                                                 Jaroslav Blina
                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

Nariadenie zverejnené:
od ….....................
do ….....................

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka