Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VzN č.1/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Práznovce

Schválené: 18.4.2013

VzN č.1/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Práznovce


     
Obec Práznovce  v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie
č. 1/2013

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Práznovce. 
       
§ 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou v zmysle § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z.


§ 2
Uloženie povinnosti
1.                     Na základe Povodňového plánu záchranných prác obce Práznovce  a vyhodnotenia opatrení povodňovej situácie z predchádzajúcich období na vodných tokoch Nitra a Bebrava , sú povinní povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov vypracovať a aktualizovať tieto právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia:
 
-     PŽV, a.s. Žabokreky n/N – prevádzka Práznovce ul. Jesenského
-     Yura Corporation Slovakia Lednické Rovne – prevádzka Práznovce ul. F.Zupku
-     Nábytok – Merašický – prevádzka Práznovce ul. Hviezdoslavova
2.         Vypracovaný povodňový plán právnických a fyzických osôb – podnikateľov tvorí súčasť povodňového plánu obce. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán záchranných prác a tento každoročne do 31. júla predkladá Obci Práznovce.        
 
§ 3
Obsah povodňového plánu 
 
Obsah povodňového plánu právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území obce   ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR  č. 261/2010 Z. z. v prílohe č. 4.    
 
§ 4
Priestupky
 
1.         Nesplnenie povinnosti uloženej v § 2 tohto nariadenia je priestupkom na úseku ochrany pred povodňami v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 písmena l) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
2.         Tieto priestupky  prejednáva  Obec Práznovce   v správnom konaní s možnosťou  uloženia  pokuty  do 1 700 eur.
3.         Výnos z pokút je príjmom Obce Práznovce.          


 
§ 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
 
1.         Všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce č. 1/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na území obce Práznovce  bolo vyvesené na úradnej tabuli obce  na pripomienkovanie občanom dňa 2.4.2013.
2.         Všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce č. 1/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na území obce Práznovce  schválilo Obecné  zastupiteľstvo v Práznovciach  uznesením číslo 33. dňa  18.4.2013 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
 
       
                                                                                                    Jaroslav Blina
                                                                                                    starosta obce

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka