Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 5/2012 o miestnej dani za psa

Schválené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 5/2012
o miestnej dani za psa


Obec Práznovce, Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach  v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Práznovce    

§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie
Obec Práznovce  ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za psa.

§ 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dane za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške 4 eurá.


§ 5
Oslobodenie od dane
1.Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade:
a/ ak daňovníkom je nevidomá osoba
b/ ak daňovníkom je držiteľ preukazu ŤP (ťažko postihnutý), preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) a preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom)
c/ak daňovníkom je osamelo žijúci dôchodca vo veku nad 70 rokov

2.Ak daňovník podľa ods. 1/ vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za jedného psa. Uvedené neplatí v prípade psa (psov) so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
3.Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní  od vzniku nároku na oslobodenie od dane.
4.Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a povolilo oslobodenie.
§ 7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce č. 7/2004 v znení dodatku č. 2/2008 a č. 3/2010 / v časti § 2 – daň za psa/. .
§ 8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach  sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012 uznesením č.116/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom  1.1.2013.    

                                                                                                                    Jaroslav Blina
                                                                                                                    starosta obce
Zverejnené: od: 14.12.2012      do: …...............

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka