Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 7/2012 o miestnej dani za predajné automaty

Schválené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 7/2012
o miestnej dani za predajné automaty

Obec Práznovce, Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c/, § 6 a § 11 ods. 4 písm. d/, e/ a g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 51 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Práznovce


§ 1
Úvodné ustanovenia
Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až 51 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenia
Obec Práznovce ako správca dane /ďalej len „správca dane“/ týmto VzN zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za predajné automaty.

§ 3
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestnej dane za predajné automaty podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 40 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.

§ 5
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov
/1/ Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.

/2/ Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných automatov.

§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 7/2004 / v časti § 5 – daň za predajné automaty/ v znení dodatku č. 2/2008 a dodatku č. 3/2010.

§ 7
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012 uznesením č. 118/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

                                                                                                          Jaroslav Blina
                                                                                                           starosta obce
Zverejnené: od: 14.12.2012, do: ….............

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka