Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce  č. 4/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady


Obec Práznovce, Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach  v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce  Práznovce   

§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie
Obec Práznovce týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3
Predmet úpravy VZN
1.Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a)stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu, hodnotu koeficientu,
b)určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c)stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3.Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§ 4
Množstvový zber
V obci Práznovce  je zavedený množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov.

§ 5
Sadzby poplatku
1.Obec Práznovce stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,0120 EUR za jeden dm3, alebo jeden liter  komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
2.Obec Práznovce stanovuje sadzbu poplatku 0,0455 EUR za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.
3.Pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Obec Práznovce určuje hodnotu koeficientu 1,0.

§ 6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1.Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2.Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§ 7
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
1.Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe písomného predpisu doručeného Obcou Práznovce.
2.Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:
a)bezhotovostným prevodom alebo
b)hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
c)hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Práznovciach.                   

§ 8
Vrátenie poplatku
1.Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2.Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:

a)poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b)musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)


§ 9
Zníženie poplatku
1.Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Práznovce. 
2.Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Práznovce, a to :

a)potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b)pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní

3.V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4.Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 10
Odpustenie poplatku
1.Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce  Práznovce.
2.Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Práznovce, a to :

a)potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b)potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
c)potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou

3.V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4.Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 11
Postup obce proti tvrdosti zákona
Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce č. 5/2009 z znení dodatku č. 1/2010 a 1/2011.

§ 13
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach  sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012 uznesením č.115/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom  1.1.2013.

 

                                                                                                                 Jaroslav Blina
                                                                                                                  starosta obce

 

Zverejnené:
od: 14.12.2012    do:......................

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka