Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 8/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Schválené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 8/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

 

Obec Práznovce, Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c/, § 6 a § 11 ods. 4 písm. d/, e/ a g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 59 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Práznovce


§ 1
Úvodné ustanovenia
Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenia
Obec Práznovce ako správca dane /ďalej len „správca dane“/ týmto VzN zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za nevýherné hracie prístroje.

§ 3
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí miestnej dane za nevýherné hracie prístroje podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane 40 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 5
Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
/1/ Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú /alebo elektronickú/ evidenciu nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
výrobné číslo prístroja
dátum začatia prevádzkovania prístroja
označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
identifikačné údaje prevádzkovateľa /obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ/

/2/ Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích prístrojov.

/3/ Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.

§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 7/2004 / v časti § 4 – daň za nevýherné hracie prístroje / v znení dodatku č. 2/2008 a dodatku č. 3/2010.

§ 7
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012 uznesením č. 119/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

                                                                                                          Jaroslav Blina
                                                                                                                    starosta obce
Zverejnené: od: 14.12.2012
                    do: …..............

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka