Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Práznovce

Schválené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Obec  P R Á Z N O V C E               

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 9/2012

 


o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Práznovce       

 

 

 


Schválené uznesením Obecného  zastupiteľstva Práznovce č.: 120/2012 zo dňa 14.12.2012
Účinnosť dňom: 1. januára 2013

Obecné  zastupiteľstvo v Práznovciach  na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4, písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie obce Práznovce:       


Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
Práznovce č. 9/2012

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1. Účelom nariadenia je zabezpečiť hierarchiu a ciele odpadového hospodárstva vyplývajúce z platnej právnej úpravy, správne nakladanie s odpadmi, ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia obyvateľov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce Práznovce.        

2. Obec Práznovce  ustanovuje týmto všeobecne záväzným nariadením (VZN) spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi (KO), drobnými stavebnými odpadmi (DSO), vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadmi z domácností (EOD), ktoré vznikajú na území obce  podľa § 39 ods. 6 zákona o odpadoch, najmä podmienky a spôsob zberu, zhromažďovania, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

3. VZN upravuje práva a povinnosti držiteľov KO, DSO a EOD pri nakladaní s odpadmi na celom území obce Práznovce  a povinnosti oprávnenej osoby vo vzťahu k nakladaniu s KO, DSO a EOD.

4. VZN upravuje aj nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká pri činnostiach na niektorých osobitných územne vymedzených funkčných plochách, resp. objektoch na území obce, ktoré slúžia tomu istému účelu (napr.  prevádzky obchodu, služieb, výroby a pod.) a pri vykonávaní činností a organizovaní podujatí pre verejnosť na verejných priestranstvách, aj jednorazového charakteru.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Podľa zákona č. 223/2001 Z .z. o odpadoch v znení neskorších predpisov:
a) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
b) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
c) Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
d)Komunálne odpady  (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce  pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží,
- 2 -
garážových stojísk a parkovacích stojísk.

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
e) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
f) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
g) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
h) Prevádzkovatelia kuchyne – fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania a zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
i) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
j) Drobné stavebné odpady  (DSO) sú odpady zo stavebných úprav alebo bežných udržiavacích prác, ak si ich vykonáva priamo sama fyzická osoba, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, a to v objeme do 1 m3 za jeden rok počítané na jednu fyzickú osobu. Ak si obyvateľ na takéto práce najme stavebnú firmu, v takomto prípade zodpovedá za stavebný odpad táto firma.
k) Nebezpečné odpady (NO) sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch.
l) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
m) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
n) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov.
o) Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
p) Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovanie odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.
q) Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.
r) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
s) Elektroodpad z domácností (EOD) sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom, vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje a ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb (napr. veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, elektrické a elektronické nástroje, ktoré musia byť kompletné).
t) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
u) Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom a ktoré znižujú množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, znižujú nepriaznivé vplyvy vznikajúceho odpadu na
- 3 -

životné prostredie a zdravie ľudí alebo obsah škodlivých látok v materiáloch a vo vývozoch.
v) Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené. Príprava na opätovné použitie sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
w) Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely.

5. Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:
a) Miestny poplatok za KO a DSO je poplatok, ktorý sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (výluka len prevádzkovateľa kuchyne) a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Miestny poplatok za KO a DSO ukladá obec  a výnos z tohto poplatku je príjmom rozpočtu obce,  ktorá je správcom poplatku. Sadzbu miestneho poplatku za KO a DSO rieši platné VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.

6. Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov:
a) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
b) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
c)Nehnuteľnosť  sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne spojené so zemou pevným základom, najmä bytové domy a nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, rodinné domy, nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (chaty, záhrady), pozemky.

8. Ostatné pojmy zavedené týmto VZN:
a) Objemné odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú KO a DSO, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviezť v rámci stanoveného harmonogramu vývozu. Patria sem: sanita (napr. umývadlo, vaňa), dvere, nábytok, veľkorozmerné časti bytového jadra a pod.
b) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO) pre účely tohto nariadenia je odpad zo zelene vznikajúci pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
c) Oddelene vytriedený odpad z domácnosti s obsahom škodlivín (odpad s nebezpečnými vlastnosťami) je odpad označovaný ako tzv. problémové látky (napr. staré lieky, žiarivky s obsahom ortuti, odpadové oleje vznikajúce z prevádzky domácnosti a ďalšie).
d) Zberná nádoba je nádoba (príp. vrece) určená na ukladanie KO a triedených zložiek KO, ktorá je umiestnená na miestach na to určených – t.j. v stojisku zberných nádob, na stanovišti zberných nádob, na náhradnom stanovišti zberných nádob alebo na verejnom priestranstve len v prípadoch presne vymedzených týmto nariadením na dobu max. 24 hod v čase vývozu odpadu organizáciou oprávnenou na nakladanie s KO a DSO na území obce. 
e) Stojisko zberných nádob je spevnená plocha s uzamykateľným prístreškom prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu KO, ktorej okruh užívateľov, umiestnenie, veľkosť a vyhotovenie sú stanovené obcou.  
f) Stanovište zberných nádob je spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov, ktorej umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené obcou. 
g) Náhradné stanovište zberných nádob je upravená plocha na dočasné umiestnenie zberných nádob, ktorej dočasné umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené obcou.  
- 4 -

h) Zberný dvor je miesto, na ktoré môžu pôvodcovia KO a DSO ukladať určené vytriedené zložky KO a DSO spôsobom popísaným v prevádzkovom poriadku zberného dvora.
i) Kompozitné obaly - viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len VvKM) sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru (napr. obaly z mlieka, mliečnych výrobkov, ovocných a zeleninových štiav, zbavené kovových a plastových častí).
j) Kovové obaly sú obaly od rôznych potravín, konzervovanej zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov a nápojov (plechovky). Patria sem aj reťaze, kovové nádoby, kovové hračky, drobné kovové kuchynské predmety, kovové fľaše, viečka, použité fólie od jogurtov a pod. Nesmú byť intenzívne znečistené napr. zvyškami farieb, olejom a pod. Nepatria sem obaly z rôznych farieb, glejov, tlakové nádoby.  k/Organizácia oprávnená na nakladanie s KO a DSO na území obce  (oprávnená organizácia) je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má s obcou  uzatvorenú zmluvu na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania KO a DSO na území obce  a zároveň na zabezpečenie výkonu požadovaných činností má súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
l) Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce v oblasti nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.
m) Kalendár zvozu triedených zložiek je harmonogram, v ktorom sú presne určené termíny na zber a zvoz určitých triedených zložiek komunálneho odpadu v určitých lokalitách pre obyvateľov obce. 
n) IBV – individuálna bytová výstavba


II. ČASŤ
SPÔSOB ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV, SPÔSOB TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK KO, O SPÔSOBE NAKLADANIA S  DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI A INÉ

§ 3

Všeobecné ustanovenia
1. Množstvový systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný systém na celom území obce Práznovce.            

2. Oprávnenou osobou na nakladanie s KO a DSO na území obce  je spoločnosť Envi-geos Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky.

3. Obec  zavedením systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje prostredníctvom organizácie oprávnenej na nakladanie s KO a DSO na území obce  na základe zmluvy uzatvorenej s obcou  na vykonávanie týchto činností zber a prepravu KO vznikajúcich na území obce  za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia priestorov, kde môžu obyvatelia odovzdávať oddelené zložky KO a tiež aj EOD v rámci triedeného zberu,
b) zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov a DSO, na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia a tiež aj oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín.

4. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi musí byť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ktorá je záväzná:

a) Na prvom mieste je predchádzanie vzniku odpadu, ktoré obec zabezpečuje osvetou u detí a ostatných občanov obce.
b) Príprava na opätovné použitie, ktoré obec zabezpečuje triedením odpadov.
- 5 -

c) Recyklácia – obec prostredníctvom osoby oprávnenej na nakladanie s odpadmi na jej území dáva všetky druhotné suroviny na recykláciu.
d) Iné zhodnocovanie (napr. energetické alebo materiálové), ktoré obec uprednostňuje pred zneškodnením odpadov na skládke.
e) Zneškodňovanie – posledný spôsob likvidácie odpadov o ktorej obec uvažuje,je ich zneškodňovanie na skládke.

§ 4
Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov na území obce 
1. Pôvodcovia odpadu majú právo na:
a) pravidelný odvoz zmesového KO za účelom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenie
b) pravidelný  odvoz triedených zložiek odpadu, ak tieto nie sú znehodnotené, pričom sa jedná o papier a lepenku, viacvrstvové kombinované materiály, plasty, kovy a kovové obaly, sklo a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov podľa podmienok uvedených v tomto VZN a v zmluve s oprávnenou organizáciou,
c) odvoz objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín 2 x ročne zo stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených na území obce,       
d) náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností,
e) informácie o spôsobe nakladania s KO, DSO a EOD na území obce , o systéme a rozsahu separovaného zberu, o harmonograme odvozu separovaných zložiek, výške miestneho poplatku za KO a DSO, o zberných dvoroch a miestach zhodnocovania alebo zneškodňovania KO a DSO, o oprávnenej organizácii, o efektívnosti a úrovni separácie, o spôsobe zhodnocovania a zneškodňovania odpadov a pod.
Odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie odpadov uvedených v ods. 1 písm. a/,b/ a c/ tohto VzN občania uhrádzajú poplatkom  uvedeným vo VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.

2. Pôvodcovia a držitelia odpadu sú povinní:
a) Zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) ukladať komunálne odpady, alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c/ starať sa o svoju zbernú nádobu, zabezpečiť ju proti odcudzeniu.

3.V čase odvozu odpadu sú pôvodcovia odpadu povinní umožniť voľný prístup k zberným nádobám na komunálny odpad.

4.Držiteľ KO a držiteľ DSO alebo ten, kto nakladá s KO alebo s DSO na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
    

5.Zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovištia zberných nádob.

6. Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo
iným nežiadúcim vplyvom.

            7. Pôvodca odpadu je povinný platiť miestny poplatok za KO a DSO v zmysle zákona
            č. 582/2004 o miestnych daniach v z.n.p. a platného VZN o miestnom poplatku za KO
            a DSO.


6 -
8. Pôvodca odpadu  - domácnosti, ktoré používajú 110 l nádoby na odpad, sú povinní zabezpečiť si zbernú nádobu . Životnosť 110 l zbernej nádoby je päť rokov. Zberné  110 l nádoby obstaráva pre domácnosti obec a občan získa nádobu uhradením poplatkov za nádoby  nasledovne:
110  l nádoba po dobe životnosti /po 5 rokoch/ - polovica z ceny, za ktorú obec nádobu obstarala,
110  l nádoba, ktorej neskončila doba životnosti /menej ako 5 rokov/ - plná cena, za ktorú obec nádobu obstarala,
110  l nádoba - domácnosti, v ktorých  bývajú viac ako 4 osoby v jednej rodine  si môžu druhú zbernú nádobu zakúpiť za 13,28 eur,
110  l nádoba - domácnosti, v ktorých býva viac ako 8 osôb v jednej rodine si môžu druhú zbernú nádobu zakúpiť za 13,28 eur a tretiu zbernú nádobu za 9,96 eur,
110  l nádoba - domácnosti, v ktorých býva viac ako 12 osôb v jednej rodine  si môžu druhú zbernú nádobu zakúpiť za 13,28 eur, tretiu zbernú nádobu za 9,96 eur  a štvrtú zbernú nádobu za 6,64 eur,
110  l zberná nádoba - domácnosti, v ktorých býva viac rodín si môžu zbernú nádobu zakúpiť po 13,28 eur pre každú rodinu.
Zberné nádoby za uvedené ceny si občania kupujú na Obecnom úrade Práznovce, kde im pri preberaní nádoby bude pridelená nálepka so znakom obce a číslom ich domu, ktorú sú povinní si nalepiť na zbernú nádobu. Nádoba takto neoznačená nebude oprávnenou osobou vyvezená.
        
9. Povinnosti oprávnenej osoby:
a) uzatvoriť s držiteľom odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto VZN a všeobecne platných právnych normách zmluvu o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO,
b) vyprázdňovať zberné nádoby v rozsahu a za podmienok dojednaných s držiteľom odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
c) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na stanovište a do stojiska,
d) v deň zberu a prepravy vyčistiť stanovište, resp. stojisko zberných nádob, pričom odpad nachádzajúci sa mimo zbernej nádoby / vo vreciach a pod./ ponechať na pôvodnom mieste, takýto odpad je povinný pôvodca odpadu umiestniť do zbernej nádoby,
e) zabezpečovať vývoz objemného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto VZN,

10.Umiestnenie zberných nádob:
a/ zberné nádoby pre IBV sú pôvodcovia odpadov povinní umiestniť v súlade s § 4 ods. 6 tohto VZN, pričom po dobu nevyhnutnú na odvoz odpadu sú vyložené na chodník alebo komunikáciu,
b/ zberné nádoby pre podnikateľov môžu byť umiestnené v uzamykateľných stojiskách zberných nádob, alebo v priestoroch vlastných areálov a prevádzok, pričom tieto musia byť dostupné pre zberové vozidlá. Zberné nádoby podnikateľských subjektov nesmú byť trvalo umiestnené na verejných priestranstvách (na chodníku, komunikácii alebo parkovisku, verejnej zeleni), ale len po dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie,
c/ podnikatelia sami alebo spoločne si môžu zriadiť na vlastné náklady uzamykateľné stojiská zberných nádob, pričom tieto sa zriaďujú so súhlasom obce tak, aby nespôsobili hygienické, bezpečnostné, požiarne, dopravné, estetické a iné závady.

11.Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpady mimo určené zberné nádoby,
b) odkladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, toxický odpad, rádioaktívny odpad, horľavý odpad, infekčný odpad, stavebný odpad, kamenivo, vianočné stromčeky, uhynuté zvieratá, fekálie z chovu hospodárskych zvierat, objemný odpad, chemické látky, látky znečistené olejovými a ropnými látkami a odpadmi vykazujúcimi iné chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti,
c) využívať zberné nádoby k inému účelu než k odkladaniu určených odpadov,
d) zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah, alebo ich zapaľovať,
e) do zberných nádob pre triedené zložky odkladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené,
f) poškodzovať zberné nádoby, písať na ne a vylepovať plagáty,
g) ponechať zberné nádoby so zatváracím vekom otvorené,
- 7 -

h) spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu odpadu,
i) zneškodňovať nepovoleným spôsobom  chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami,
j) spaľovať lístie, trávu a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku, ak nie je táto výnimka povolená hasičským a záchranným zborom.

12. Je zakázané uložiť, alebo ponechať KO a DSO na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade s týmto VZN a osobitným predpisom.

13. Iné nakladanie s KO a DSO (najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť a stojísk, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob) sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na:
a) organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.)
b) zhodnocovanie vytriedených zložiek KO fyzickými osobami, napríklad odovzdávaním do zberní, ak tieto zložky nepochádzajú zo zberných nádob, ktoré sú súčasťou systému zberu KO.

§ 5
Povinnosti podnikateľských subjektov, majiteľov a správcov nehnuteľností
Okrem povinností, ktoré sú uvedené v § 4 tohto VZN ešte aj:
a) zabezpečiť dostatočný počet kontajnerov alebo zberných nádob na zmesový komunálny odpad a na separované zložky, ktoré zodpovedajú typu prevádzky, resp. zabezpečiť dostatočný interval vývozu odpadu,
b) používať zberné nádoby typovo zodpovedajúce systému zberu KO v obci  podľa tohto VZN,
c) zriaďovať stojiská zberných nádob na verejných priestranstvách len so súhlasom obce  tak, aby nespôsobili hygienické, bezpečnostné, požiarne, dopravné, estetické a iné závady,
d) po vzájomnej dohode viacerých podnikateľov čo možno najviac využívať spoločne zberné nádoby na jednom stojisku,
e) poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a iným odpadom na výzvu obecnému  úradu  s dokladom o skutočnom prevzatí odpadu oprávnenou osobou,
f) v prípade nedostatkov týkajúcich sa nakladania s KO a iným odpadom, vykonať nápravu uloženú obecným  úradom  v dohodnutom termíne,
g) nakladať s nebezpečným odpadom podľa zákona o odpadoch.

Osobitná povinnosť:
1. Podnikateľským subjektom, ktoré podnikajú v oblasti stavebníctva a realizácie stavebných prác, sa zakazuje voľne ukladať odpad vznikajúci pri týchto prácach na verejných priestranstvách.
2. Prevádzkovatelia kuchyne na území obce Prázovce  sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom. Fyzická osoba- podnikateľ a právnická osoba, ktorá sa na území obce Práznovce  stane prevádzkovateľom kuchyne je povinná oznámiť a preukázať obci  uzatvorenie zmluvy na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu do 30 dní. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný do 30 dní oznámiť a preukázať aj zmenu oprávnenej osoby na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

§ 6
Zložky odpadov, ktoré sú predmetom triedenia
1. VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými odpadmi:

- 20 03 01 zmesový komunálny odpad
- 20 01 01 papier
- 20 01 02 sklo    
- 20 01 39 plasty
- 20 01 40 kovy         
- 8 -

- 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
- 20 02 01 BRO zo záhrad a parkov
- 20 02 03 iné BRO zo záhrad a parkov
- 20 03 01 zmesový KO
- 20 03 07 objemný odpad
- 20 02 02 zemina a kamenivo /drobný stavebný odpad/
zložky odpadov, ktoré sú kategorizované ako nebezpečné odpady a elektroodpady,  ktoré sa zbierajú mobilným systémom od domu k domu 2x ročne:
- 13 02 05  nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje                       
-  15 01 10  obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo nimi kontaminované          
- 15 02 02 absorbenty, filtračné minerály /vrátane olejových filtrov/, handry na čistenie a odevy kontaminované nebezpečnými látkami
- 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť   
-20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky
- 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti
- 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35
- 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
- 20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
- 20 01 33 batérie a akumulátory

2. Triedené druhy komunálneho odpadu sa odkladajú do farebne alebo textom rozlíšených zberných nádob  určených na zhromažďovanie vytriedených zložiek odpadu, a to:

a/ na ul. Rezutovej pri KD:                 
1100 l biely 1 ks, 1100 l zelený 1 ks, sklolaminátový 8m3 zelený 1 ks
ECO kontajner 1 ks krémový s nápisom – obnosené šatstvo

b/ na ul. Novomeského / za zastávkou SAD/
8m3 sklolaminátový – sklo
ECO kontajner 1 ks krémový s nápisom – obnosené šatstvo

c/ na ul. Jesenského / pri PŽV/
-  8m3 sklolaminátový – sklo
ECO kontajner 1 ks krémový s nápisom – obnosené šatstvo


3. Vývozný cyklus triedených zložiek je stanovený harmonogramom vývozu na rok vopred. 

§ 7
Zber, preprava a zneškodňovanie KO
1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO na území obce  môže len právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na vykonávanie tejto činnosti s obcou  uzatvorenú zmluvu (ďalej len oprávnená osoba), ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.   

2. Zber, preprava KO nesmie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezpečnosť chodcov.

3. Povinnosti držiteľa KO prechádzajú na oprávnenú osobu, od prevzatia odpadu od držiteľa.

- 9 -

4. Každý pôvodca KO je povinný rešpektovať typ zbernej nádoby a stojiska, ktoré sú určené obcou.   

5. Na území obce  sú stanovené nasledovné typy zberných nádob pre KO:
 na zmesový KO:  1 100 L nádoba /obec – 1x obecný úrad, 1x pri KD, 2x cintorín/ IBV – 110 L nádoby,   Pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby sa vo vybraných prevádzkach môžu používať 1 100 L nádoby a VOK 30m3 pri dodržaní frekvencie vývozu min. 1 x za 14 dní.
 na triedené zložky KO: cintorín – VOK vanička,  1 100 L nádoba, ECO kontajner, VOK 30m3,  VOK 7m3, plastové vrecia, 50 l bandasky.
Zber, preprava a zneškodňovanie obec zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby. Odpad je zneškodňovaný na skládke odpadov Rišňovce – Rumanová a na skládke Bojná. 

6. Podrobnosti zberu, prepravy, zneškodňovania KO, podrobnosti triedenia a harmonogram vývozu sú upravené v zmluve s oprávnenou osobou. Pri zabezpečovaní vývozu zmesového KO je každý držiteľ odpadu povinný pri uzatváraní zmluvy s oprávnenou osobou dodržať interval vývozu 1 x za dva týždne. Ostatný vytriedený odpad nepodliehajúci rozkladu (papier, tetrapaky, plasty, kovy a kovové obaly, sklo) bude odvážaný v rámci určeného harmonogramu vývozu separovaných zložiek v obci.  


§ 8
Zber, preprava a zneškodňovanie DSO
1.Držitelia tohto odpadu sú povinní DSO počas realizácie prác zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce  s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

2. Väčšie množstvo stavebného odpadu ako 1m3 na osobu  likviduje jeho pôvodca alebo držiteľ  na vlastné  náklady,  spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. DSO taktiež môžu jeho pôvodcovia – fyzické osoby (obyvatelia IBV/  uložiť do veľkoobjemových kontajnerov – vaničkové kontajnery 7m3, zabezpečovaných obcou  2-krát do roka v zmysle zákona o odpadoch. Odpad je prostredníctvom oprávnenej osoby následne zneškodňovaný na skládke odpadov Rišňovce – Rumanová alebo Bojná.

5. Zneškodňovanie DSO môže na území obce  vykonávať len oprávnená osoba.

6. Iné nakladanie s DSO sa zakazuje, najmä vhadzovať ho do zberných nádob na zmesový KO a triedené zložky KO, do zberných nádob určených pre iných užívateľov (zberné nádoby na verejne dostupných miestach) a pod.

§ 9
Zber, preprava a zneškodňovanie objemného odpadu
1.Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne pre obyvateľov – fyzické osoby (obyvatelia IBV/ Pre tento účel obec  zabezpečí u oprávnenej osoby rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy, zneškodnenie a intervaly vývozu.  Odpad je následne prostredníctvom oprávnenej osoby zneškodňovaný na skládke NNO Rišňovce – Rumanová , resp. na skládke odpadov Bojná.

2.V prípade potreby zneškodniť objemný odpad mimo vyhlásených intervalov zberu, pôvodca si túto službu zabezpečí u oprávnenej osoby na vlastné náklady.

3.Právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a organizácie si túto službu zabezpečujú celoročne na vlastné náklady.


4.Obec  zabezpečí informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu v dostatočnom časovom predstihu osobitným oznamom, pričom využije možnosti informačného systému obce.  V informácii uvedie najmä termíny, v ktorých budú veľkoobjemové kontajnery rozmiestnené, druh odpadu, pre ktorý sú určené, miesta rozmiestnenia v obci a pod. Obyvateľom sú všetky relevantné informácie poskytnuté vopred v mieste obvyklým spôsobom (obecný  rozhlas, vývesná tabuľa, webová stránka, doručenie harmonogramu vývozu do každej domácnosti/.


§ 10
Zber, preprava biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad

1. Každý pôvodca je povinný triediť BRKO oddelene od iných zložiek KO.

2. BRO zo záhrad v časti IBV, ak si držiteľ nezabezpečí jeho zhodnotenie v priestoroch svojho pozemku, sa bude zberať dvakrát ročne a to jarným a jesenným zberom, ktorý sa vyhlasuje obecným rozhlasom, oznamuje na webovej stránke obce a uvádza v ročnom harmonograme vývozu. Vývoz je realizovaný veľkoobjemovými kontajnermi, odpad je vyvážaný oprávnenou osobou na kompostáreň Topoľčany.

3. Zemina a kamene ako časť BRO zo záhrad, parkov a cintorínov budú prednostne zhodnotené, ak nie je možné ich zhodnotenie, následne budú zneškodnené na skládke odpadov.

§ 11
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín  a elektroodpadov
1.Ide o vytriedené zložky KO, zakategorizované ako nebezpečné odpady v rámci KO z domácností. Takýto odpad je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich ako aj na iné miesta ako na miesta na to určené.

2.Zber a preprava nebezpečných odpadov a elektroodpadov je vykonávaný podľa stanoveného ročného harmonogramu zberu  a to systémom od domu k domu. Zber a prepravu nebezpečných odpadov a elektroodpadov obec zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby.

       3. Obyvateľom sú všetky relevantné informácie (termíny, druhy odpadov a pod.) poskytnuté vopred     
           v mieste obvyklým spôsobom /vývesná tabuľa, obecný rozhlas, webstránka obce a pod. /

§ 12
Kal zo septikov a žúmp
1. Zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp môžu vykonávať len organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

2. Majitelia septikov a žúmp, resp. ich správcovia, užívatelia alebo nájomcovia sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie.

3. Každý majiteľ septika alebo žumpy je povinný uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika alebo žumpy oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii po dobu 3 rokov.

 

§ 13
Zber použitého jedlého oleja z domácností a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
1.Obyvatelia vychladený použitý jedlý olej vlievajú do čistých PET fliaš, ktoré sa následne ukladajú v stojiskách zberných nádob do  50 l bandasiek.

2.Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad / odpad z potravín/  a použité jedlé
oleje obec zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby. Odpad sa zberá na zberných miestach do vopred pristavených kontajnerov na základe dohody s oprávnenou osobou, ktorá má zmluvu s obcou a v termínoch dohodnutých s oprávnenou osobou v harmonograme vývozu stanoveného ročne. 
 
3.Prevádzkovatelia kuchyne na území obce Práznovce sú povinní zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú pôvodcom. Prevádzkovatelia kuchyne sú povinní:

 Zabezpečiť triedený zber  cez oprávnenú organizáciu, ktorá má na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie príslušné oprávnenie.
 zabezpečiť také typy zberných nádob podľa množstva a druhu biologicky rozložiteľného reštauračného odpadu svojej prevádzky, aby boli zberné nádoby vhodné na ukladanie takéhoto druhu odpadu (zamedzenie šíreniu pachu, zamedzenie pretekaniu obsahu z nádoby, a pod.) .
 zabezpečiť si frekvenciu zvozu takéhoto odpadu tak, aby ukladanie tohto odpadu nespôsobovalo žiadne hygienické a epidemiologické problémy, šírenie pachu a iných nežiaducich účinkov takéhoto odpadu, ktorý podlieha rozkladu minimálne však 1x za 14 dní.
 Zabezpečiť si umiestnenie zberných nádob vo svojich prevádzkach, na svojich pozemkoch alebo pozemkoch ku ktorým majú užívacie právo. Ukladanie zberných nádob na verejných priestranstvách je zakázané.

§ 14
Zber, preprava a zneškodnenie ostatných separovaných zložiek komunálneho odpadu

            1.Prepravu a zneškodnenie ostatných separovaných zložiek komunálnych odpadov vykonáva
            oprávnená osoba, ktorá má zmluvu s obcou.


2.Ak ide o odpady z obalov, obec je oprávnená uzavrieť zmluvu o spolupráci aj s osobou, ktorá si plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa osobitného zákona /povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v z.n.p./. Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

3.Na území obce sa zabezpečuje separovanie a zber týchto ďalších  zložiek komunálneho odpadu /neuvedené v § 7 – v § 14 tohto VZN/ :

A. Papier

Zber  sa uskutočňuje v intervaloch uvedených v harmonograme vývozu stanoveného ročne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá má zmluvu s obcou. 
Občania vyložia papier pred rodinné domy a oprávnená osoba zbiera papier systémom od domu k domu do zberového vozidla. .

Odovzdávajú sa noviny, časopisy, zošity, knihy, katalógy, telefónne zoznamy,listy, kancelársky papier, papierové vrecká, kartóny ,....


            B. Sklo – 1100 L nádoby, 8m3 sklolaminátové kontajnery 

Zber skla je realizovaný v nádobách – 1 100 L a 8m3 sklolaminátových kontajneroch, ktoré sú rozmiestnené v obci na stanoviskách na triedený zber v počte – 2ks 1 100 L kontajner a 3 ks sklolaminátový 8m3 kontajner.
Obec zabezpečuje vývoz skla prostredníctvom  oprávnenej osoby /Zberné suroviny Topoľčany/, s ktorou má uzatvorenú zmluvu.

C.Plasty –  vrecia modrej farby

Zber sa uskutočňuje v intervaloch podľa ročného harmonogramu vývozu. Do domácností sú dodané plastové vrecia modrej farby s potlačou firmy, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou /Envi-geos Nitra/. Plasty sa v obci zbierajú prostredníctvom oprávnenej osoby systémom od domu k domu do zberového vozidla. .

D.Kovy

Zber  sa uskutočňuje v intervaloch uvedených v harmonograme vývozu stanoveného ročne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá má zmluvu s obcou. 
Občania vyložia kovy  pred rodinné domy a oprávnená osoba zbiera papier systémom od domu k domu do zberového vozidla. .

Obyvateľom sú všetky relevantné informácie (termíny, druhy odpadov a pod.) poskytnuté vopred  v mieste obvyklým spôsobom /vývesná tabuľa, obecný rozhlas, webstránka obce a pod./.
         
   
III. ČASŤ
PORUŠENIE ZÁKONA a VZN
§ 15
Priestupky a pokuty
1.  Obec  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva prejednáva priestupky uvedené v § 80 ods. 1 písm. a) až c), f) a s) zákona o odpadoch.
2.  Za priestupky podľa ods. 1 možno uložiť pokutu až do 165, 96 €.
3. Obec  môže podľa osobitného predpisu1 v blokovom konaní prejednávať priestupky porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, za ktoré môže v zmysle osobitného predpisu2 uložiť pokutu do výšky 33 €.
4.  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec  prostredníctvom  poverených zamestnancov obce, hlavného  kontrolóra obce  a inej osoby, poverenej starostom obce.

IV. ČASŤ
USTANOVENIA
§ 18
Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, vyplývajúce z osobitných predpisov.

2.Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 o
- 13 -
zbere preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v znení zmeny a dodatku z 30.8.2004.

3. Prevádzkovatelia kuchyne, prevádzkujúci zariadenia ku dňu účinnosti tohto VZN, sú povinní uzatvorenie zmluvy s oprávnenou osobou na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu oznámiť a preukázať obci  do 31. marca 2013.


§ 19
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce  nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Práznovciach dňa 14.12.2012 uznesením číslo 120/2012.

 

                                                                                                             Jaroslav Blina
                                                                                                              starosta obce

Zverejnené: od: 14.12.2012
                    do: …...............

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka