Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PRÁZNOVCE č. 3/2012 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2013

Schválené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E  P R Á Z N O V C E
č. 3/2012
O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2013

     Obec Práznovce   v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5        zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e  


§ 1
Základné  ustanovenie

   1. Obecné zastupiteľstvo v  Práznovciach  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2013  d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.

   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Práznovce v zdaňovacom období roku 2013.

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

§  2
Základ dane

     Správca dane ustanovuje na území obce Práznovce  hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

a) stavebné pozemky 3,32 eur /m2.


§ 3
Sadzba dane


   (1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Práznovce ročnú sadzbu dane z pozemkov: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,45 %,
b) záhrady 0,60 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,60 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,00 %
e) stavebné pozemky 0,40%.

   


D A Ň   Z O   S T A V I E B

§ 4
Sadzba dane

 

     1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Práznovce ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
     
a) 0,077  € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,066 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
c) 0,149 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,199 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,
e) 0,990 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
f) 0,990 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
g) 0,169 € za ostatné stavby .

     

     (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,020  € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

 


D A Ň   Z  B Y T O V
§ 5
Sadzba dane

     (1) Ročná sadzba dane z bytov na území  obce Práznovce je 0,077 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome.


     (2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory  na území obce Práznovce je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
     
a) 0,077 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,   
b) 0,077 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na  podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

 

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane


(1)  Správca dane  poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške:

- 20 % z daňovej povinnosti  na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

(2)  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z  bytov vo výške:

-  20 % z daňovej povinnosti   na stavby na bývanie  a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukaza občana s ťažkým postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.


(3) Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia pozemkov, stavieb a bytov od dane  alebo zníženia  daňovej povinnosti  je viac ako  70 rokov.

§ 7
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

      Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do 3 eur nebude vyrubovať.


§ 8
Záverečné ustanovenie

     (1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností účinné od 1.januára 2010 č. 6/2009 v znení  jeho dodatku č. 1/2010 účinného od 1. januára 2011.

     (2) Obecné zastupiteľstvo obce Práznovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2013 uznieslo dňa  14.12.2012.


§ 10
Účinnosť

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 


VYVESENÉ:      14.12.2012                                                                          ZVESENÉ:

 

                                                                               Jaroslav  Blina                            
                                                                                starosta  obce

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka