Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 6/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce
č. 6/2012
o dani za užívanie verejného priestranstva


     Obec Práznovce, Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c/, § 6 a § 11 ods. 4 úpísm. d/,e/ a g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a dopklnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia obce Práznovce

§ 1
Úvodné ustanovenie
/1/ Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

/2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ ustanovuje daň za užívanie verejného priestranstva /ďalej len „daň“/, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzby dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenia od dane a zníženia dane na území obce Práznovce.

/3/ správu dane vykonáva obec Práznovce.

 

§ 2
Predmet dane
/1/ Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.

/2/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obce, súčasti miestnych komunikácií, chodníky, cestná zeleň a verejná zeleň.

/3/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona / napr. Občiansky zákonník , Obchodný zákonník/.

§ 3
Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva
/1/ Osobitným spôsobomm užívania verejného priestranstva sa rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ vykonávanie rozkopávkových prác na verejných priestranstvách, rozkopávkových prác všetkých vedení alebo stavieb kolektorov,

c/ umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby, práce a úpravy,

d/ umiestnenie predajného zariadenia,

e/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,

f/ umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, výkopu a zeminy,

g/ umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení,

h/ umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií,

i/ umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách,

j/ umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojných prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci s obcou,

k/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom priestore verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo, takéto vyhradené parkovisko je určené dopravnými značkami.

/2/ Verejné priestranstvo sa môže osobitne užívať len na základe povolenia vydaného obcou.

/3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

§ 4
Daňovník
Dańovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 5
Základ dane
Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 6
Sadzby dane
/1/Sadzba dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň je za:

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ktorým je

brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčová služba, čistenie peria                                                              0,05 eur


b/ umiestnenie zariadenia pre stavby, práce a úpravy 
1.zariadenia staveniska na vozovke, chodníkoch a krajniciach prejazdných úsekov miestnych komunikácií                                                          1,00 eur

2. zariadenia staveniska na inom verejnom priestranstve ako je uvedené v prvom bode
                                                                                           0,50 eur

c/ umiestnenie predajného zariadenia na verejnom priestranstve v správe obce, ktorým je

1. zariadenie na ambulantný predaj alebo stánkový predaj kníh, časopisov, novín, katalógov, zmrzliny, kvetín, čečiny, kahancov, drobných umeleckých predmetov, drobných remeselných výrobkov, suvenírov a drobných darčekových predmetov, ovocia a zeleniny na území obce                                                                                                           0,11 eur

2. zariadenie na predaj jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste, predaj občerstvenia, nealkoholických nápojov, predaj sezónnych produktov , predaj potravín z chladničiek, predaj potravinárskych výrobkov na území obce                            0,11 eur

3. stojan s tovarom pred prevádzkou, predaj obrazov, spotrebných výrobkov textilných, odevných, obuvi, domácich potrieb, elektrotechnických výrobkov, výrobkov spotrebnej elektroniky, kozmetiky, drogistického tovaru, športových potrieb a hračiek, predaj žrebov okamžitých lotérií, žrebov vecných  lotérií a iného predajného sortimentu        0,11 eur    

d/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotočov, artistických produkcií a varietných predstavení                                                                           0,20 eur

e/ umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, palív, výkopu a zeminy na dobu dlhšiu ako 10 kalendárnych dní                    0,05 eur

    
f/ umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení             0,80 eur

g/ umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových , spoločenských a iných akcií    0,80 eur

h/  umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách                                                           0,40 eur

i/ umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojných prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v spolupráci s obcou               10,00 eur

j/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom priestore     0,20 eur

/2/ V prípade, že predajné zariadenie podľa odseku 1 písm. d/ má zmiešaný predaj, rozhodujúci pre vyrubenie dane je väčšinový sortiment. V prípadoch osobitného užívania verejného priestranstva, ktoré má zmiešaný charakter, rozhodujúci pre vyrubenie dane vzhľadom na členenie podľa odseku 1 je spôsob osobitného užívania verejného priestranstva, ktorý prevažuje.

§ 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 8
Oznamovacia povinnosť

/1/ Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

/2/ Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva  správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

/3/ Daňovník je povinný na požiadanie správcu dane preukázať skutočnú výmeru, dátum skutočného začatia a skončenia osobitného užívania verejného priestranstva záznamom o odovzdaní rozkopávky alebo fotokópiou stavebného denníka v prípade stavebných prác.

/4/ Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane zmenu rozsahu povoleného užívania verejného priestranstva v m2 alebo lehoty užívania verejného priestranstva najneskôr v deň, kedy zmena nastala.

§ 9
Vyrubenie dane a platenie dane
/1/ Správca dane vyrubí daňovníkovi daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

/2/ Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 10
Oslobodenie od dane a zníženie dane
/1/ od dane sú oslobodené

a/ fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo za účelom
propagácie aktivít podporujúcich ochranu životného prostredia,
zachovania prírodných, kultúrnych a všeobecne spoločensky uznávaných morálnych hodnôt,
podpory zdravia a iných humanitných a verejnoprospešných a charitatívnych cieľov,
protidrogových kampaní

b/ fyzické osoby a právnické osoby, ktoré organizujú na verejnom priestranstve kultúrnu akciu alebo športovú akciu bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoporspešné účely,

c/ rozpočtové organizácie zriadené obcou,

d/ obec, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré osobitným spôsobom užívajú verejné priestranstvo pre potreby obce.

§ 11
Konanie
V konaní vo veciach dane sa postupuje podľa  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.


§ 12
Prechodné ustanovenie
/1/ Ak daňová povinnosť vznikla do účinnosti tohto nariadenia a daňové konanie nebolo právoplatne ukončené, na dobu osobitného užívania verejného priestranstva do dňa účinnosti  tohto nariadenia sa pre vyrubenie dane použijú sadzby podľa nariadenia účinného pre dané obdobie daňovej povinnosti. Na dobu osobitného užívania verejného priestranstva odo dňa účinnosti tohto nariadenia vrátane sa pre vyrubenie dane použijú sadzby ustanovené týmto nariadením.

/2/ Ak daňová a oznamovacia povinnosť vznikla do 31. decembra 2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30.novembra 2012.

§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č. 7/2004 o miestnych daniach na území obce Práznovce / v časti § 3 – daň za užívanie verejného priestranstva/, v znení dodatku č. 2/2008 a dodatku č. 3/2010.

§ 14
Účinnosť
Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Práznovciach dňa 14.12.2012 uznesením číslo 117/2012.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť l. januára 2013.

 

                                                                                                                    Jaroslav Blina
                                                                                                                     starosta obce 

Zverejnené: od: 14.12.2012
                    do: …...............

 

 

 

 

                                                                           
                                                                                     Príloha
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2012

                                                                                         Obec Práznovce
                                                                                         Obecný úrad
                                                                                         Ul. M.Nešpora 146/4
                                                                                         955 01 Práznovce

Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
podľa  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia obce Práznovce č. 6/2012

Osobné a identifikačné údaje:
Meno a priezvisko fyzickej osoby                    ….........................................................................

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby            ….........................................................................

Rodné číslo fyzickej osoby                              …..........................................................................

Obchdoný názov právnickej osoby                  …..........................................................................

Sídlo právnickej osoby                                     ...............................................................................

IČO a DIČ právnickej osoby                           ...............................................................................

číslo telefónu, fax, e-mail                                  …............................................................................

Číslo povolenia, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené …................................................
Investor alebo dodávateľ prác /daňovník/   má +  -    nemá +  uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemky, ktoré sú predmetom užívania verejného priestranstva.
Číslo nájomnej zmluvy/zo dňa    ….....................................................

vznik +, zmena+, alebo zánik+ daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva:
Účel užívania verejného priestranstva: …..................................................................................................................

Miesto užívania verejného priestranstva: …...............................................................................................................

Skutočná doba užívania verejného priestranstva   od: …............................   do:   …................................................

Skutočná výmera v m2: …..........................................................................................................................................
+ nehodiace sa prečiarknite

Týmto  vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú pravdivé a správne a som si vedomý právnych následkov nepravdivého alebo neúplného oznámenia.

V Práznovciach dňa …....................
                                                                                                       ---------------------------------------------------------
                                                                                                       meno,priezvisko,funkcia zodpovednej osoby
                                                                                                                           /paličkovým písmom/

              .                                                                                                                          podpis a pečiatka

 

Poznámky
Osobné údaje daňovníka sú podľa zákona č. 563/2009 Z.z. predmetom daňového tajomstva a môžu byť spracované výlučne na účely daňového konania.

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka