Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Práznovce.

Schválené: 11.10.2012

Účinnosť: 27.10.2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 – Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska Práznovce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Práznovce
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvomv Práznovciach dňa 11.10.2012, uznesením č. 87/2012  ako

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012

Návrh VZN bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli v obci od 14.9.2012  do 10.10.2012.

Toto nariadenie bolo podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesené na úradnej tabuli v obci dňa 12.10.2012 a zvesené dòa 29.10.2012.

Účinnosť nadobudlo dňa 27.10.2012.


Obec Práznovce , na základe § 6 zák. SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012 prevádzkový
poriadok multifunkčného ihriska Práznovce

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č.245/4 v katastrálnom území obce Práznovce. Ide
o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na
prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce.
2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Práznovce, ul. M.Nešpora 146/4, 955 01, IÈO: 35626526.
3. Multifunkčné ihrisko (ďalej len „MI“) prevádzkuje Obec Práznovce.
4. Starosta obce poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať
prevádzku MI. Písomne poverí aj zodpovednú osobu správcovstvom MI počas vyučovania v
Materskej škole Práznovce  za účelom zabezpečenia prevádzky daného objektu.
5.Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky
ho dodržiavať.
2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko účelovo určené.
3.MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to :basketbal, nohejbal, tenis, malý futbal, hádzaná, frolbal.

4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových
hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné
zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).

Čl. 3
Organizačné ustanovenia
Prevádzku riadi a za areál MI zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje.
Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli MI  zakázaný!

1. Nahlasovať sa v prípade záujmu o prenájom je možné na  na Obecnom úrade Práznovce.       Prenájom je za  úhradu –podľa cenníka schváleného OZ Práznovce. Pri rezervácii požadujeme osobné údaje  osoby staršej ako 18 rokov zodpovednej za prípadné škody.
2. Vstupovať a hrať na ihrisku môžu hráči iba v obuvi s vhodnou podrážkou, tenisky – halovky.
Je zakázané používanie nevhodnej obuvi - kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tretri) a podobne, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchu - trávnika.
3. Správca areálu MI má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov pre prevádzku a následne stav hracej plochy a celého areáluMI. Robí záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodnom využívaní, prípadnom poškodení a vyvodí hneď dôsledky.
4. Ohraničenie hracej plochy (mantinelmi a sieťami) je dimenzované na udržanie lopty/loptičky na hracej ploche a tým zvýšeniu komfortu a pôžitku z hry. Siete a mantinely však nedokážu odolávať priamym – nekontrolovaným až úmyselným nárazom hráčov a lopty, šplhaniu, násilnému vracaniu lopty do hry, ťahaniu, či nadmernému zaťaženiu za nepriaznivých poveternostných podmienok a pod. Najmä siete neprepínajte, skracujete tým ich životnosť.
5. Udržiavajte čistotu a poriadok v celom areáli, najmä čistý povrch, bez cudzích elementov. Znečistenie môže zmeniť sklz a zapríčiniť úraz. Areál MI  nie je určený na pikniky!
6. V areáli MI  je zakázané používanie otvoreného ohňa a fajčenie.
7. Vyvarujte sa používaniu chemických čističov, riedidiel, odstraňovačov burín alebo insekticídov bez overenia pôsobenia na skrytom mieste
Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.
8. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
9. Deti do 15 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby
Na MI treba používať povolené športové náradie – halová lopta, tenisové rakety, lopta na volejbal atď.....

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny MI:
Pondelok – nedeľa:
08:00 hod. –22.00 hod.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. Užívanie MI  je spoplatnené nasledovne:
a) 5 € /  za každú aj začatú hodinu  bez využitia umelého osvetlenia
b) 7 € / za každú aj začatú hodinu  s využitím umelého osvetlenia
c)Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom MI
d) Úhrada za užívanie MI sa uhrádza na obecnom úrade. Príjem za prenájom MI použije obec
iba na údržbu MI.
Čl. 5
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638
€.

2. V prípade porušenia tohto VZN fyzickou osobou, bude obec postupovať v zmysle
príslušných ustanovení zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. v zn. nesk. predpisov.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce alebo
poverený zamestnanec obecného úradu.
2) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na šiestom riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Práznovciach dňa 11.10.2012  uznesením č.87/2012 a nadobúda účinnosť dňa 27.10.2012.


V Práznovciach dňa 12.10.2012
                                                          
                                                                                                                  Jaroslav Blina
                                                                                                                   starosta obce

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka