Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

O poskytovaní opatrovateľskej služby.

Schválené: 11.10.2012

Účinnosť: 26.10.2012

Obecné zastupiteľstvo v obci Práznovce  na základe § 4 ods.3 písm. p/, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
vydáva
pre územie obce Práznovce  toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2012
o poskytovaní opatrovateľskej služby

 

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť obce Práznovce  vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
b) poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby,
c) spôsob určenia a výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Prijímateľom opatrovateľskej služby je fyzická osoba podľa § 3 ods. 2 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Opatrovateľská služba
1. Obec Práznovce  poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu v zmysle § 41 zák. NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon“).
2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4zákona.
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č.4 . Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec Práznovce v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie (podľa zák. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zák. č. 447/2008 Z. z.
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
5. Ustanovenie ods. 4 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zák. č. 447/2008 Z. z., sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.

Článok 3
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. -  § 92 zákona
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1. sa podáva obci Práznovce.
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytovanie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje
- meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),
- dátum narodenia,
- adresa pobytu,
- rodinný stav,
- štátne občianstvo,
druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.

5. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
6. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane používajú ustanovenia § 48 až 51 zákona.
7. Obec Práznovce  na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
8. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec Práznovce použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zák. č. 447/2008 Z. z., ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou. - § 92 ods. 9 zákona
9. Na konanie o odkázanosti sa sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.
10. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje obec Práznovce , ktorá eviduje a vedie celú spisovú agendu.
11. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce v zmysle § 13 ods. 5 zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Článok 4
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
2. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu
a) poskytne sociálnu službu prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadilo alebo založilo na tento účel alebo,
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra poskytovateľov sociálnych služieb.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.
4. Opatrovateľská služba je poskytovaná obcou Práznovce aj na zabezpečenie odľahčovacej služby podľa § 54 zákona o sociálnych službách.
5. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci Práznovce do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu tiež zmeny v príjmových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Rovnako je povinný na výzvu obce Práznovce  osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní od doručenia výzvy, ak obec neurčila dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,  ak bola vo výzve na tento následok upozornená.
6. Prijímateľ sociálnej služby a jeho rodičia a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby, sú povinní obci Práznovce  oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku a ohlásiť  zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady, týkajúce sa majetku. Ak prijímateľ sociálnej služby a jeho rodičia a deti nesplnia povinnosť podľa prvej vety tohto odseku, obec Práznovce  nie je povinná pri určení sumy za sociálnu službu postupovať podľa príslušných ustanovení článku 6 tohto VZN o právnej ochrane občana pri platení úhrady. - § 93 ods. 4 zákona 

Článok 5
Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku v sume určenej obcou Práznovce ako poskytovateľom sociálnej služby. - § 72 ods. 1 a ods. 8 zákona. Na preukazovanie majetku na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa primerane používajú odseky 11 až 18 § 72 zákona.
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu určuje obec Práznovce  v sume
  0,50 € za 1 hodinu poskytovanej služby
podľa § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách.
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ /klient/ poskytovateľovi podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na základe zmluvy uzatvorenej medzi neverejným poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby podľa            § 41zákona 448/2008 .
4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne s poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.


Článok 6

Právna ochrana občana pri platení úhrady
1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (zák. č. 601/2003 Zb. v znení neskorších predpisov) - § 73 ods. 1 zákona.
2. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 1. - § 73 ods. 6 zákona
3. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako je suma ustanovená v odseku 1 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu. - § 73 ods. 7 zákona
4. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba;
odsek 1 sa nepoužije. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s obcou Práznovce zmluvu o platení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu. - § 73 ods. 9
5. Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s obcou Práznovce  zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. - § 73 ods. 10 zákona
6. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 5., obec Práznovce  rozhoduje o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
7. Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka obce Práznovce, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. - § 73 ods. 13 zákona

Článok 7
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Obec Práznovce poskytuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadilo na tento účel ako poskytovateľa sociálnej služby, alebo túto službu zabezpečí u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby  zrozumiteľný § 74 ods.1 a ods. 2 písm. d) zákona v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka.
2. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby obci Práznovce . - § 74 ods. 3 zákona
3. Žiadosť podľa ods. 2 obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu
b) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písmene a)
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
d) doklady o majetkových pomeroch
e) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy
g) k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje (§ 74 ods. 7 zákona):
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 zákona a formou poskytovania sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) čas poskytovania sociálnej služby,
f) miesto poskytovanie sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dôvod odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona.
5. Ak sa zmenia skutočnosti , ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, je možné tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli ( § 74 ods. 11 zákona), prípadne je možné zmluvu vypovedať tak, ako je uvedené v § 74 ods. 13 – 15 zákona.
6. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu – opatrovateľskú službu podľa § 73 zákona, obec Práznovce   a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. - § 74 ods. 12 zákona


Článok 8
Prechodné ustanovenia
1. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorené medzi obcou Práznovce a prijímateľom opatrovateľskej služby podľa VZN č. 2/2009 zostávajú v platnosti počas prechodného obdobia stanoveného týmto VZN, a to najneskôr do dňa uzatvorenia dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa tohto VZN a v zmysle článku VII. Podmienky zvyšovania úhrady za sociálnu službu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
2. Prechodné obdobie na uplatnenie novej sadzby úhrady za 1 hodinu poskytovanej sociálnej služby stanovenej týmto VZN sa určuje do 31.10.2012, do ktorého termínu je obec Práznovce povinná upraviť sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Článok 9
Zrušenie ustanovenia
Zrušuje  sa VZN obce Práznovce č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady, a to dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 1/2012.


Článok 10
Záverečné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce  o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 1/2012 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Práznovciach dňa  11.10.2012. a nadobúda platnosť a účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.


                                                                                                Jaroslav Blina
                                                                                                  starosta obce        

 

Zverejnené:
od: ..........................
do:..........................

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka