Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

STAVEBNÉ KONANIE

Stavebným úradom je podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 103/1990 Zb., č. 262/1992 Zb., zákonom NR SR č. 136/1995 Z.z., č. 199/1995 Z.z., nálezom Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákonom č. 229/1997 Z.z., č. 175/1999 Z.z., č. 237/2000 Z.z., č. 416/2001 Z.z., č. 553/2001 Z.z., nálezom ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z., zákonom č. 103/2003 Z.z., č. 245/2003 Z.z., č. 417/2003 Z.z. a zákonom č. 608/2003 Z.z. (ďalej iba stavebný zákon) obec.Stavebný úrad v súlade s ust. stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov rozhodujestavbe v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, v konaní o zmene účelu užívania stavby, o odstránení stavby, o vyvlastnení pozemkov, prejednáva priestupky a správne delikty za porušenie ust. stavebného zákona a rozhoduje o uložení sankcií v oblasti výstavby, ako orgán štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov ako aj práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb.Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.Pevným spojeným so zemou sa rozumie:a) Spojenie pevným základomb) Upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ zemi alebo o inú stavbuc) Ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbyd) Pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územiae) Umiestnenie pod zemouStavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Dokumenty na stiahnutie:


 
žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavby

 

 
Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady

 
Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady

 
Búracie povolenie

 
Návrh na kolaudáciu - FO

 
Návrh na kolaudáciu - PO

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie jednoduchej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav

 
Ohlásenie zmeny užívania stavby

 
Overenie pasportu stavby

 
Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín

 
Povol. vodnej stavby - studne

 
Stavebné povolenie

 
Územné rozhodnutie

 
Vyhlásenie odborného dozoru

 
Výrub drevín
 vyrubdrevin.rtf (29.5 kB) vyrubdrevin.rtf (29.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie

 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka