Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PROJEKTY

                                                

www.fsr.gov.sk                                    www.esf.gov.sk

 

 

„Práznovce a partneri – vzdelávaním k integrácii a sociálnej inklúzii“

Tlačová správa - ITMS kód projektu: 27120130273

„Priestor na Vašu príležitosť“
„Partnerstvo bez predsudkov“
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Dňa 31. mája 2011 bola v súlade s harmonogramom projektu a v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP ukončená realizácia projektu „Práznovce a partneri – vzdelávaním k integrácii a sociálnej inklúzii“. Projekt realizovala obec Práznovce (prijímateľ NFP) spolu s partnerskými obcami Čeľadince, Horné Chlebany, Krnča a Oponice, ktoré geograficky patria do okresu Topoľčany v Nitrianskom kraji. Projekt sa realizoval počas 15 mesiacov trvania projektu – marec 2010 až máj 2011.
Cieľom projektu bolo zlepšenie prístupu marginalizovaných skupín obyvateľstva v obci Práznovce a partnerských obciach na trh práce a ich integrácia do spoločnosti, s osobitným dôrazom na rómske komunity. Tieto ciele sa napĺňali prostredníctvom dvoch špecifických cieľov:

 • zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných komunít,
 • zlepšenie adaptability, pracovných zručností a podpory sebestačnosti marginalizovaných komunít.


Cieľovými skupinami projektu boli:

 • príslušníci marginalizovaných rómskych komunít,
 • príslušníci skupín ohrozených sociálnym vylúčením a sociálne vylúčení, okrem MRK,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom podporných aktivít (riadenie a publicita projektu) a rámcovej aktivity projektu.
Aktivita 1/ 2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti).
Rámcová aktivita pozostávala nasledovných podaktivít:

 • Podaktivita 1 Technická a personálna príprava realizácie projektu;
 • Podaktivita 2 Budovanie miestnych a regionálnych partnerstiev;
 • Podaktivita 3 Vzdelávacie aktivity pre budúcich pracovníkov s marginalizovanými skupinami (moduly zamerané na prípravu na výkon terénnej sociálnej práce, príklady dobrej praxe a úspešných projektov v oblasti práce s marginalizovanými skupinami, základy projektového manažmentu a obsluha osobného počítača);
 • Podaktivita 4 Realizácia vzdelávacích praktických tréningov (moduly zamerané na maliarske a natieračské práce v stavebníctve);
 • Podaktivita 5 Vzdelávacie aktivity zamerané na základy malého a stredného podnikania (moduly zamerané na prípravu na samozamestnanie, základy opatrovateľskej služby a starostlivosti o domácnosť);
 • Podaktivita 6 Spracovanie analýzy marginalizovaných komunít a návrh riešenia;

Partnerské obce zabezpečili frekventantov pre vzdelávacie aktivity, podieľali sa na budovaní miestnych a regionálnych partnerstiev a na zabezpečovaní publicity a informovanosti o realizovanom projekte. Celkový rozpočet projektu je 108 622,40 €, z toho výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 103 191,28 € a prijímateľ poskytol vlastné zdroje vo výške 5 431,12€.

www.praznovce.sk; 038 / 5320974, ocu.praznovce@mail.t-com.sk

 

 


 

---------------------------------------------------------------------

Odkazy na súbory k projektu:


 
Anylýza MRK - Práznovce a partneri.
 ANALYZA_MRK_-_Praznovce_a_partneri.pdf (168.4 kB) (168.4 kB)

 
Ukončenie projektu - informácia.
 Ukončenie projektu - informácia.pdf (138.2 kB) (138.2 kB)

 
PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NFP
 Prirucka pre prijimatela 04_2009.pdf (512.6 kB) (512.6 kB)

 
LETÁK PROJEKTU
  Leták projektu.pdf (127.2 kB) (127.2 kB)

 
HARMONOGRAM VZDELÁVANIA
 Harmonogram vzdelavania (aktualny).pdf (71.8 kB) (71.8 kB)

 
 Projektovy_manazment.pdf (95.7 kB) (95.7 kB)

 
OP zamestnanosť a sociálna inklúzia
 OP_zamestnanost_a_socialna_inkluzia.pdf (145 kB) (145 kB)

 
Obsluha osobného počítača.
 Modul_-_Obsluha_osobneho_pocitaca.pdf (98.4 kB) (98.4 kB)

 
Príklady dobrej praxe.
 Modul_-_Priklady_dobrej_praxe.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

 
Projektový manažment.
 Modul_-_Projektovy_manazment.pdf (127.4 kB) (127.4 kB)

 
 Modul_-_Maliarske_a_natieracske_prace.pdf (122.6 kB) (122.6 kB)

 

====================================


 

                                                                                

 „Obecný úrad – zmena v užívaní stavby malotriednej školy“


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Os č. 3, Opatrenie č. 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“.

 

Dňa l.marca 2010 bola zahájená realizácia projektu s názvom „Obecný úrad – zmena v užívaní stavby malotriednej školy. Tento projekt realizuje Obec Práznovce /prijímateľ NFP/.


Cieľom projektu je rekonštrukcia budovy bývalej malotriednej školy na obecný úrad. Projekt bude realizovaný v termíne od 1.marca 2010 do 31.3.2011.


Nenávratný finančný príspevok /NFP/ v celkovej výške 282 396,25 EUR poskytnutý na základe zmluvy je zložený z:
a/ prostriedkov EPFRV v sume 211 797,18 EUR, ktorá predstavuje 75 % z celkových oprávnených výdavkov,
b/ prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 70 599,07 EUR, ktorá predstavuje 25% z celkových oprávnených výdavkov.

Celková hodnota projektu je 338.696 EUR, z toho je hodnota stavebných prác 329.699 EUR s DPH, náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie 6.537 EUR a na externý manažment 1360 EUR. Neoprávnené výdavky 1100 EUR.

 

 

Kód projektu: 341NR0900897
 


 

dnes je: 24.9.2017

meniny má: Ľuboš, Ľubor

webygroup
ÚvodÚvodná stránka