Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty

Práznovce a partneri – vzdelávaním k integrácii a sociálnej inklúzii

logo                          logo                       logo

www.fsr.gov.sk                                    www.esf.gov.sk

Tlačová správa - ITMS kód projektu: 27120130273

„Priestor na Vašu príležitosť“
„Partnerstvo bez predsudkov“
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Dňa 31. mája 2011 bola v súlade s harmonogramom projektu a v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP ukončená realizácia projektu „Práznovce a partneri – vzdelávaním k integrácii a sociálnej inklúzii“. Projekt realizovala obec Práznovce (prijímateľ NFP) spolu s partnerskými obcami Čeľadince, Horné Chlebany, Krnča a Oponice, ktoré geograficky patria do okresu Topoľčany v Nitrianskom kraji. Projekt sa realizoval počas 15 mesiacov trvania projektu – marec 2010 až máj 2011.
Cieľom projektu bolo zlepšenie prístupu marginalizovaných skupín obyvateľstva v obci Práznovce a partnerských obciach na trh práce a ich integrácia do spoločnosti, s osobitným dôrazom na rómske komunity. Tieto ciele sa napĺňali prostredníctvom dvoch špecifických cieľov:

 • zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných komunít,
 • zlepšenie adaptability, pracovných zručností a podpory sebestačnosti marginalizovaných komunít.


Cieľovými skupinami projektu boli:

 • príslušníci marginalizovaných rómskych komunít,
 • príslušníci skupín ohrozených sociálnym vylúčením a sociálne vylúčení, okrem MRK,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom podporných aktivít (riadenie a publicita projektu) a rámcovej aktivity projektu.
Aktivita 1/ 2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti).
Rámcová aktivita pozostávala nasledovných podaktivít:

 • Podaktivita 1 Technická a personálna príprava realizácie projektu;
 • Podaktivita 2 Budovanie miestnych a regionálnych partnerstiev;
 • Podaktivita 3 Vzdelávacie aktivity pre budúcich pracovníkov s marginalizovanými skupinami (moduly zamerané na prípravu na výkon terénnej sociálnej práce, príklady dobrej praxe a úspešných projektov v oblasti práce s marginalizovanými skupinami, základy projektového manažmentu a obsluha osobného počítača);
 • Podaktivita 4 Realizácia vzdelávacích praktických tréningov (moduly zamerané na maliarske a natieračské práce v stavebníctve);
 • Podaktivita 5 Vzdelávacie aktivity zamerané na základy malého a stredného podnikania (moduly zamerané na prípravu na samozamestnanie, základy opatrovateľskej služby a starostlivosti o domácnosť);
 • Podaktivita 6 Spracovanie analýzy marginalizovaných komunít a návrh riešenia;

Partnerské obce zabezpečili frekventantov pre vzdelávacie aktivity, podieľali sa na budovaní miestnych a regionálnych partnerstiev a na zabezpečovaní publicity a informovanosti o realizovanom projekte. Celkový rozpočet projektu je 108 622,40 €, z toho výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 103 191,28 € a prijímateľ poskytol vlastné zdroje vo výške 5 431,12€.


 

Dokumenty ku projektu - Vzdelávaním k integrácii a sociálnej inklúzii

Anylýza MRK - Práznovce a partneri.

 
Ukončenie projektu - informácia.

 
PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NFP

 
LETÁK PROJEKTU

 
HARMONOGRAM VZDELÁVANIA

 
Terminológia

 
OP zamestnanosť a sociálna inklúzia

 
Obsluha osobného počítača.

 
Príklady dobrej praxe.

 
Projektový manažment.

 
Maliarske a natieračské práce

 

Zmena v užívaní stavby malotriednej školy

            logo                                                                     logo

 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Os č. 3, Opatrenie č. 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“.

Dňa 1.marca 2010 bola zahájená realizácia projektu s názvom „Obecný úrad – zmena v užívaní stavby malotriednej školy. Tento projekt realizuje Obec Práznovce /prijímateľ NFP/.

Cieľom projektu je rekonštrukcia budovy bývalej malotriednej školy na obecný úrad. Projekt bude realizovaný v termíne od 1.marca 2010 do 31.3.2011.

Nenávratný finančný príspevok /NFP/ v celkovej výške 282 396,25 EUR poskytnutý na základe zmluvy je zložený z:
a/ prostriedkov EPFRV v sume 211 797,18 EUR, ktorá predstavuje 75 % z celkových oprávnených výdavkov,
b/ prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 70 599,07 EUR, ktorá predstavuje 25% z celkových oprávnených výdavkov.

Celková hodnota projektu je 338.696 EUR, z toho je hodnota stavebných prác 329.699 EUR s DPH, náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie 6.537 EUR a na externý manažment 1360 EUR. Neoprávnené výdavky 1100 EUR.
Kód
 projektu: 341NR0900897
 


 

dnes je: 21.11.2018

meniny má: Elvíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka