Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie obce Práznovce č. 5/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.

Schválené: 15.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Obec Práznovce podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 zákona NR SR č. 181/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecné záväzné nariadenie obce Práznovce č. 5/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.

 

Článok 1

Základné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Práznovce počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí (ďalej len voľby).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická strana resp. hnutie alebo ich koalícia), alebo nezávislý kandidát.

Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály aj letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

Článok 3

Miesta na umiestňovanie volebných plagátov

1. Miestom na umiestňovanie volebných plagátov sú plagátové plochy:

p r i e s t o r o v é – trvalé:

Ul.Hviezdoslavova – pred reštauráciou Centro pizza – mobiliár-plagátový nosič

 

p l o š n é - trvalé

1. verejná tabuľa /presklená/ pred reštauráciou Centro pizza ul. Hviezdoslavova,

2. verejná tabuľa /presklená veľká/ ul. Hviezdoslavova /smerom k ihrisku k OFK/

2. Po zverejnení zoznamu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov bude každá z vyhradených plagátových plôch rozdelená tak, aby zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov zúčastnených vo voľbách. Očíslovanie plôch je totožné s číslami kandidujúcich subjektov vo voľbách.

3. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách v obci Práznovce nie je dovolené. V prípade porušenia tohto ustanovenia je kandidujúci subjekt povinný bezodkladne odstrániť volebný plagát na vlastné náklady.

 

Článok 4

Povinnosti kandidujúcich subjektov

1. Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plagátových plôch si do skončenia volebnej kampane zabezpečuje kandidujúci subjekt sám a na svoje náklady. Samotné poskytnutie plagátovej plochy je počas volebnej kampane bezodplatné.

2. Kandidujúci subjekt je povinný využiť len plochu vyčlenenú obcou v zmysle článku 3 ods.2 tohto VZN, a je povinný volebný plagát upraviť tak, aby nezasahoval do vedľajšej plochy vyčlenenej inému kandidujúcemu subjektu.

3. Kandidujúci subjekt je povinný odstrániť volebné plagáty z plošných plagátových plôch určených v článku 3 ods.1 tohto VZN v lehote do 30 dní od skončenia volebnej kampane a to na vlastné náklady.

 

Článok 5

Sankcie

Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa § 46 a 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Článok 6

Kontrola

Kontrolu dodržovania tohto VZN vykonáva obec Práznovce prostredníctvom poverených zamestnancov.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 5/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 a toto VZN č. 5/2015 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Práznovce.

 

 

Jaroslav Blina

starosta obce

 

 

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka