Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Práznovce

OBEC Práznovce


 

- N Á V R H -


 

VZN č. 1/2015

Obce Práznovce

 

o podmienkach poskytovania dotácií

z rozpočtu Obce Práznovce

 

 

 


 


 


 

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva Práznovce č. …..... dňa …..............................

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce od ……............. do ...................................

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od …......... do ....................................

Dátum lehoty na pripomienkovanie návrhu VZN od …........ do …...........................

Účinnosť VZN od …..................


 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2015

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Práznovce

 

 

Obec Práznovce /ďalej len „Obec“/ na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Časť I.

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Práznovce. Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely  na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Časť II.

Všeobecné ustanovenia

 

Článok l

ZDROJE DOTÁCIÍ

Obec vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

 

 

Článok 2

ÚČEL POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

l. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

- právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo

verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,

- inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec – inej

obci alebo vyššiemu územnému celku, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov

živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,

- iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Obec môže poskytovať dotácie na:

podporu všeobecne prospešných služieb alebo

verejnoprospešných účelov,

podnikania a zamestnanosti.

 

2. Všeobecne prospešné služby sú najmä:

a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d/ ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

 

3. Verejnoprospešným účelom sa na základe tohto nariadenia rozumie:

a/ rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

b/ realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov

c/ ochrana a tvorba životného prostredia

d/ zachovanie prírodných hodnôt

e/ ochrana zdravia

f/ ochrana práv detí a mládeže

g/ rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy

h/ plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

 

Článok 3

KOMPETENCIE PRI SCHVAĽOVANÍ DOTÁCIÍ

l. Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto nariadením.

 

2. Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Práznovciach.

 

3. Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej, alebo právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie.

 

 

Článok 4

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

l. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti, príloha č. 1.

 

2. Žiadosť o dotáciu obsahuje:

a) účel v zmysle článku 2, ktorého sa žiadosť o dotáciu týka,

b) presné označenie žiadateľa:

u fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu živnostenského listu, kontakt

u právnickej osoby: názov organizácie a adresa, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výpis z obchodného registra, stanovy združenia, kontakt.

c) bankové spojenie žiadateľa,

d) názov, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre obec,

e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie,

f) u podnikateľských subjektov (fyzických aj právnických osôb) písomne vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácií, nemá voči obci žiadne záväzky

g) požadovanú výšku dotácie od obce.

3. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch.

 

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ predkladajú na obecný úrad obce do 30. septembra kalendárneho roka.

Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2015 právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ predkladajú na obecný úrad obce do 30.júna 2015, v nasledujúcich rokoch do 30.septembra kalendárneho roka.

V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ

môže podať žiadosť aj v inom termíne.

 

5. Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce do výšky schváleného rozpočtu v danom roku na základe zmluvy o poskytovaní dotácie.

 

6. Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý nemá

daňový nedoplatok na miestnych daniach a miestnom poplatku voči obci.

 

7. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.

 

8. O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhodujú orgány obce.

 

9. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich použití, najneskôr však do 15.12. kalendárneho roka.

 

10. Ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do konca kalendárneho roka, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná požiadať obec o predlženie termínu zúčtovania. V odôvodnených prípadoch je možné požiadať i o zmenu účelu použitia prostriedkov.

 

11. Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej boli poskytnuté prostriedky a neboli použité, je povinná ich vrátiť v termíne zúčtovania na účet obce Práznovce.

 

12. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, bude obec postupovať v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejne správy v z. n. p.

 

 

13. Poskytnutú dotáciu v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu je možné použiť len na:

 

a) úhradu nákladov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,

b) výdavky na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových akciách

v rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o cestovných náhradách

c) odmeny pre cvičiteľov, trénerov, rozhodcov a občanov na základe dohody o vykonaní práce vykonávajúcich činnosti spojené s údržbou hracej plochy a kabín OFK, v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb / zmluvy zakladajúce pracovnoprávny vzťah musia mať predpísané náležitosti a musia byť účastníkmi podpísané/,

d/ úhradu energií športových zariadení,

e/ úhradu poštovného a telekomunikačných poplatkov,

f/ opravy a údržbu športových zariadení, vrátane benzínu na kosenie ihriska,

g/ prenájom hracej plochy,

h/ poplatky a odvody .

 

14. Dotácie sa neposkytujú na , na nákup darov a suvenírov, na odmeny nad rámec odmien podľa predchádzajúceho bodu (13/c).

 

15. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám týchto politických strán a politických hnutí.

 

 

Článok 5

FORMA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

l. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou a žiadateľom (príloha č. 2).

 

2. Písomnú zmluvu za obec podpisuje starosta obce.

 

3. Zmluva musí obsahovať:

a) výšku schválenej dotácie,

b) účel použitia dotácie,

c) termín realizácie,

d) právo obce Práznovce vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov u žiadateľa,

e) záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu obci a uhradiť sankciu v prípade nedodržania podmienok zmluvy,

f) termín a spôsob vyúčtovania dotácie,

g) termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov.

4. Na základe zmluvy (príslušný úsek obecného úradu ) obce vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa.

 

 

Článok 6

POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ

1. Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzuje ekonomická komisia pri ObZ Práznovce.

 

2. Komisia žiadosti posúdi  na svojom najbližšom zasadnutí a  predloží svoje odporučenie obecnému zastupiteľstvu, resp. starostovi obce.

 

3. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch je možné podať žiadosť aj v priebehu roka.

 

Článok 7

Kritéria na poskytnutie dotácií

 

1.      Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce sa zohľadňujú najmä tieto základné kritériá :

 

a)  oblasť kultúry :

-   vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti,

-   podpora činnosti ochotníckych súborov,

-   uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,

-   organizovanie festivalov, detských a mládežníckych podujatí,

-   prezentácia obce formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,

-   podpora obnovy kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych

pamiatok SR ako aj ďalších pamätihodností nachádzajúcich sa na území obce,

-   podujatia masového charakteru týkajúce sa kultúry organizované v obci,

-   zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry,

-   záujem občanov o predmetnú oblasť.

 

b)  oblasť športových aktivít :

-   rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy,

-   rozvoj mládežníckeho športu,

-   organizovanie športových súťaží v obci,

-    reprezentácia obce,

-    podpora výkonnostného športu,

-    podpora vzťahu detí a mládeže ku psom – podpora kynológie

-    vo výnimočných prípadoch prevádzkové možnosti.     

 

c)  oblasť výchovy a vzdelávania:

-   netradičná mimoškolská činnosť a práca s deťmi a mládežou na úrovni materských a základných škôl , netradičné využitie voľného času mládeže,

 

d)  oblasť zdravotníctva :

-   rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom,

-   zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky,

 

 

e)  oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti :

-   činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení  právnických osôb vyvíjajúcich humanitnú , charitatívnu a duchovnú činnosť najmä na území obce,

-   na podporu masových podujatí pre postihnuté deti a mládež,

-   vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové možnosti.

 

f)  oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci:

-   zlepšenie stavu z hľadiska riešenia odpadov v  obci a jeho separácie,

-   viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia, ...),

-   zabezpečenie ochrany prírody

- podpora odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému

 

Časť III.

Článok 8

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

l. Toto všeobecné záväzné nariadenie Obce Práznovce č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Práznovce bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Práznovciach dňa …...... uznesením č. …........a nadobúda účinnosť dňa ….................

 

 

 

............................................

Jaroslav Blina

starosta obce Práznovce

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka