Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Roky


 

Aktuálny rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Práznovce č.2/2015 ktorým sa vydáva trhový poriadok obce Práznovce

Schválené: 27.4.2015

Vyhlásené: 28.4.2015

Účinnosť: 13.5.2015

 

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Práznovce

č.2/2015

ktorým sa vydáva trhový poriadok obce Práznovce

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce Práznovce dňa : 10.4.2015

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 20.4.2015/vrátane/

Doručené pripomienky (počet):

Schválené OZ obce Práznovce dňa : 27.4.2015

Vyvesené na úradnej tabuli obce Práznovce: 28.4.2015

Nadobúda účinnosť : 13.5.2015

 

VZN o trhovom poriadku obce Práznovce

Obec Práznovce podľa § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku.

 

§ 1

Všeobecné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov a

poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Obce Práznovce.

 

§ 2

Vymedzenie pojmov

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sú základné ustanovenia uvedené v

zákone č. 178/1998 Z. z. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

na trhových miestach (ďalej len zákon 178/1998) a v zákone č. 455/1991 O

živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Tieto

zákony zároveň upravujú pojmy:

• trhové miesto,

• trhovisko,

• tržnica,

• stánok s trvalým stanovišťom,

• príležitostný trh,

• ambulantný predaj,

• správca trhoviska.

 

§ 3

Určenie správcu trhoviska

Správcom trhoviska je Obec Práznovce, sídlo: Práznovce Ul. M.Nešpora 146/4, ktorej štatutárnym zástupcom je starosta obce.

 

§ 4

Určenie trhového miesta

Obec Práznovce ako správca verejného priestranstva určuje na území obce tieto trhové miesta:

a/ tržnica na Hviezdoslavovej ulici /za bývalým obecným úradom/

b/ príležitostné trhy

- v interiérových priestoroch kultúrneho domu /sála a prísalie/

c/ ambulantný predaj

- na ul. Hviezdoslavovej /v priestoroch tržnice mimo predajných stolov/

 

§ 5

Určenie trhových dní, predajného a prevádzkového času

Obec Práznovce stanovuje predajné dni a predajný a prevádzkový čas na trhových miestach v obci nasledovne:

Predajný a prevádzkový čas na trhových miestach pre príležitostný trh a ambulantný predaj v pracovných dňoch sa určuje nasledovne:

a) v letnom období (od 1. 4. do 31.10):            denne od 8.00 do 18.00 hod.

b) v zimnom období (od 1.11 do 31.3.):           denne od 8.00 do 17.00 hod.

 

§ 6

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

/1/ Na tržnici možno predávať:

a/ potravinový tovar:

1. ovocie a zelenina - predávané ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 360/2011 za podmienok zachovania maximálnych povolených ročných množstiev predaja a pri dodržaní stanovených podmienok týkajúcich sa kvality predávaného ovocia a zeleniny a ich bezpečnosti,

2. orechy - možno predávať škrupinové ovocie v množstve do 100 kg ako tzv. malé množstvo prvotného produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. o) Nariadenia vlády SR č. 360/2011

3. huby čerstvé jedlé - na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb vydaného regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sidle kraja § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z., Vyhláška MZ SR č. 520/2007 a huby sušené - ktoré sú spracované v schválenej potravinárskej prevádzkarni, sú balené a označené v zmysle platnej potravinovej legislatívy,

4. potravinárske výrobky, ktoré si vyžadujú regulované teplotné podmienky - predávať v pojazdných predajniach schválených na predaj potravín a to na základe schválenia a vydaného Rozhodnutia príslušného Úradu verejného zdravotníctva a s uvedením rozsahu predávaného sortimentu, balené v spotrebiteľskom obale a označené v zmysle potravinárskej legislatívy, ostatné potravinárske výrobky, ktoré si nevyžadujú regulované teplotné podmienky /sušené ovocie, mandle, pukance, jadierka/, ponúkať na predaj za hygienických podmienok, chránené pred kontamináciou, balené a označené podľa platnej potravinárskej legislatívy,

5. včelí med – musí byť chránený pred akoukoľvek kontamináciou, nesmie byť vystavovaný účinkom priameho slnečného žiarenia, obaly, v ktorých je zabalený med musia spĺňať požiadavky na obaly pre potraviny. Predávaný med musí spĺňať požiadavky uvedené vo Vyhláške MP a RV SR č. 41/2012 o mede a požiadavkám ustanovenia § 6 Nariadenia vlády SR č. 360/2011 s uvedením povinných údajov vrátane označenia pôvodu medu a dátumu balenia a predávajúci sa má preukázať ,,Potvrdením o registrácií prvovýrobcu” – včelára na priamy predaj medu z príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,

6. suché plodiny – možno predávať napr. suché strukoviny v množstve do 100 kg ako tzv. malé množstvo prvotného produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) Nariadenia vlády SR č. 360/2011,

7. medovníky – balené v spotrebiteľskom obale a označené v zmysle platnej potravinovej legislatívy a chránené pred akoukoľvek kontamináciou,

8. byliny – možno predávať v množstve do 10 kg ako tzv. malé množstvo prvotného produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. p) Nariadenia vlády SR č. 360/2011,

9. vajcia – čerstvé slepačie vajcia, musia byť čisté, nie rozbité, s neporušenou škrupinou, resp. nie popraskané, bez cudzieho zápachu, musia byť účinne chránené pred akýmkoľvek poškodením – nárazmi, musia byť pri predaji držané v čistote a v suchu, chránené pred priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote za podmienok dodržiavania hygienických vlastností, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 oC a vyššia ako +18 oC. Obaly, v ktorých sú uchovávané vajcia, nesmú byť zdrojom žiadnej kontaminácie. Vajcia musia byť označené v zmysle ustanovení § 5 ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.

b/ ostatný tovar

1. kvetiny, sadenice, semená,

2. vianočné stromčeky, ozdobné vence a kahance,

3. remeselné a umelecké výrobky,

4. ručne vyrábané hračky, ozdoby a dekorácie,

5. textilné a odevné výrobky,

6. obuv,

7. knihy, denná a periodická tlač,

8. výrobky zo skla, porcelán a keramika,

10.spotrebný tovar.

 

/2/ Na tržnici možno poskytovať tieto služby:

1. pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie,

2. brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

3. oprava dáždnikov,

4. kľúčová služba,

5. oprava obuvi, tašiek a koženej galantérie,

6. čistenie peria.

 

/3/ Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných trhoch

Na príležitostných trhoch možno predávať:

a/ ostatný tovar

1. textilné výrobky, odevné výrobky a obuv,

2. papierenský tovar, drogériový tovar, kozmetika,

3. drobný tovar,

4. športové potreby,

5. ozdoby a dekorácie

6. remeselné a umelecké výrobky.

 

/4/ Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb a ďalšie podmienky ambulantného predaja

V obci je zavedený len ambulantný predaj z pojazdnej predajne.

Ambulantne možno predávať:

a/ potraviny

1. ovocie a zelenina,

2. slepačie vajcia /len v prípade, že pojazdná predajňa je chladiarenská/,

3. mäso a mäsové výrobky /len v prípade, že pojazdná predajňa je chladiarenská/,

4. balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale,

5. sušené ovocie, orechy, mandle, pukance, jadierka, spracované a balené oprávnenými výrobcami,

b/ spotrebné výrobky

1. kvetiny, ozdobné vence a kahance,

2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

3. spotrebné výrobky,

4. textilné a odevné výrobky,

5. obuv,

6. spotrebný tovar.


 

§ 7

Zákaz predaja niektorých výrobkov

/1/ V tržnici , pri príležitostnom a ambulantnom predaji je zakázané okrem výrobkov uvedených v § 6 zákona predávať aj:

- lesné plodiny

- ovocné šťavy,domáce sirupy,mušty,domáce zaváraniny

- lahôdkárske a cukrárenské výrobky, ktoré nie sú zabalené v spotrebiteľskom obale.

- kačacie a husacie vajcia,

- chlieb, pečivo a iné pekárenské výrobky.

 

 § 8

Oprávnenie na predaj

1.Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby:

a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov /§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a živnostenského zákona/,

b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

c/ fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 2. Povolenie obce obsahuje nasledovné údaje: dátum, meno a priezvisko fyzickej

osoby alebo názov právnickej osoby predávajúceho, druh predávaných výrobkov

alebo poskytovanej služby,dobu platnosti povolenia, podpis štatutárneho zástupcu obce a pečiatku obce.

Vzor povolenia je v prílohe tohto VZN.

 

3. O vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a

poskytovanie služieb na trhovom mieste je obec povinná telefonicky alebo

elektronicky bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(trhove.miesto@financnasprava.sk, alebo telefonicky na t.č. 048/431 72 22).

 

§ 9

Označenie trhového miesta

Trhové miesta v obci Práznovce sú označené informačnou tabuľou s nápisom „Trhové miesto“ spolu s informáciami o druhu povolených výrobkov a poskytovaných služieb.

 

§ 10

Podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových miestach

/1/ Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa § 30 ods. 1 až 5 zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní,

b/ dodržiavať trhový poriadok tržnice a príležitostného trhu,

c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa zákona o správe daní a poplatkov,

d/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou podľa zákona o cenách,

e/ vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,

f/ udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja a poskytnutia služieb zanechať predajné miesto čisté a upratané.

/2/ Predávajúci na tržnici, príležitostnom trhu a ambulantného predaja je povinný predložiť správcovi tržnice a príležitostného trhu a orgánu dozoru:

a/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti, a vo vzťahu k predávaným potravinám doklady:

Rozhodnutie na danú činnosť od príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, doklad o splnení povinnosti o registrácií v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov – prílohy č. 1 – ,,Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh” a Potvrdenie o registrácií prvotných produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na RVPS.

b/ povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajnú plochu,

c/ preukaz o zdravotnej spôsobilosti a doklad o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

d/ pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

e/ pri predaji označených a neoznačených /domácich/ vajec platné veterinárne osvedčenie o vyšetrení chovu, vydané štátnym veterinárnym lekárom a Potvrdenie o registrácií prvotných produktov živočíšneho pôvodu – slepačích vajec, ktoré pochádzajú z vlastnej produkcie a činnosti – producent pre túto činnosť musí byť osobitne zaregistrovaný na príslušnej RVPS,

f/ pri predaji domácej vodnej a domácej hrabavej hydiny zdravotný certifikát pre premiesťňovanie hydiny na reprodukciu a úžitkovú hydinu v SR,

g/ doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.

/3/ Osoba oprávnená predávať výrobky na tržnici podľa § 6 písm.b/ tohto nariadenia je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

 

§ 11

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania

služieb a po skončení prevádzky

1. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistote a po skončení predaja

ho uviesť do pôvodného stavu. Vzniknutý odpad umiestni do nádob k tomu

určených. Zakazuje sa ponechať odpad na verejnom priestranstve.

2. Na vykonanie hygienických potrieb sú predávajúcemu v čase predaja alebo poskytovania služby k dispozícii hygienické zariadenia v budove obecného úradu.

3. Správca trhového miesta nezodpovedá za osobné veci, tovar a ostatný majetok

predajcov i ostatných účastníkov príležitostných trhov.

 

§ 12

Určenie nájomného za trhové miesto

Za predajné zariadenie a prenajatú plochu na tržnici správca trhového miesta určuje poplatok za jeden predaj alebo jedno poskytnutie služby vo výške 2,75 eur. Za prenájom predajnej plochy v interiéri kultúrneho domu zaplatí osoba predavájúca výrobky alebo poskytujúca služby poplatok takto:

- prenájom prísalia KD – občania obce 16,59 eur, občania iných obcí 33,19 eur,

- prenájom sály KD - občania obce 49,79 eur, občania iných obcí 99,58 eur.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu pred predajom výrobkov, alebo poskytovaním služby.

 

§ 13

Sankcie

Obec ako orgán dozoru (§ 12 odst1. pís. c zákona 178/1998) môže za porušenie tohto

VZN:

1. uložiť pokutu fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe podľa § 12

odst. 2 zákona 178/1998

2. zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzickej

alebo právnickej osobe § 12 odst. 4 zákona 178/1998.

 

§ 14

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Práznovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení

uznieslo dňa 27.4.2015 uznesením č. 60.

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

 

 

 

 

V Práznovciach, dňa 27.4.2015

Jaroslav Blina

starosta obce

Položky 1-20 z 75

0/2018účinné
 

schválené: 14.12.2018, vyhlásené: 14.12.2018, účinné: 1.1.2019
nahrádza: 4/2015

4/2017účinné
 

schválené: 24.11.2017, vyhlásené: 24.11.2017, účinné: 9.12.2017

3/2017účinné
 

Úplné znenie
schválené: 24.8.2017, účinné: 9.9.2017

2/2017účinné
 

schválené: 24.8.2017, účinné: 9.9.2017

1Dodatok/2017účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 16.2.2017, vyhlásené: 17.2.2017, účinné: 5.3.2017
nahrádza: 1/2015

0/2017účinné
 

schválené: 20.6.2017, účinné: 6.7.2017
nahrádza: 5/2015

1/2016účinné
 

schválené: 19.4.2016, účinné: 15.5.2016

0/2016účinné
 

schválené: 24.11.2017, účinné: 9.12.2017
nahrádza: 2/2016

4/2015účinné
 

schválené: 15.12.2015, účinné: 1.1.2016
predchádza: 0/2018
Položky 1-20 z 75

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka