Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Roky


 

Aktuálny rok 2013

VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Práznovce

Schválené: 18.4.2013

Účinnosť: 4.5.2013

VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Práznovce

 

Obecné zastupiteľstvo obce Práznovce v súlade s § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a :
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Práznovce

 

§ 1 Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje podrobnosti o zásobovaní vodou v krízových situáciách a v období extrémnych klimatických podmienok.

§ 2 Zásobovanie vodou v krízových situáciách
1. Zásobovanie pitnou vodou je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce a podnikateľské subjekty (ďalej len odberateľ).
2. Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení regulačných stupňov.
Pri obmedzení dodávky vody z dôvodu:
a) poklesu výdatnosti vodných zdrojov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok,
b) V dôsledku vyradenia vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky,
c) V dôsledku zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu,
sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve.
3. Regulačné stupne :
Regulačný stupeň č. 1 - ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o viac ako 15 % oproti odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu. Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje v zníženom objeme dosahujúcom 85 % súčastnej spotreby, pričom platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody na iné účely. Zákaz používania pitnej vody na iné účely okrem použitia vody pre pitný režim a hygienické potreby
Regulačný stupeň č. 2 - ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o 30 % oproti odporúčanej výdatnosti, alebo vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 2. Dodávka sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 70 % súčastnej spotreby vody, pričom zároveň platia obmedzenia na používanie pitnej vody. Zákaz používania pitnej vody na iné účely okrem použitia vody pre pitný režim
Regulačný stupeň č. 3 – ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 70 % oproti odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu kľúčových vodných zdrojov z prevádzky, alebo zničeniu úseku verejného vodovodu. Dodávka pitnej vody sa verejným vodovodom zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 30 % súčastnej spotreby pri platných obmedzujúcich opatreniach na čerpanie vody. Stanovenie odberu pitnej vody na osobu/deň v zmysle hygienických predpisov
Stanovené stupne obmedzenia dodávok pitnej vody sú záväzné pre všetkých fyzických i právnických odberateľov.
4. Náhradné zásobovanie a odvádzanie odpadových vôd – sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania vôd do verejnej kanalizácie z dôvodov :
a) Mimoriadnej udalosti
b) Pri poruche na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii,
c) Pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) Pri obmedzení zásobovania vodou,
5. Prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie – je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd v lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
6. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie jej dodávku náhradným zásobovaním na miestach distribúcie pitnej vody určené obcou.
7. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou.
Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody akým sa zabezpečuje dodávka vody len na úrovni minimálnej potreby.
Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac však na tri dni po sebe nasledujúce.
Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúcimi núdzový odber vody.
8. Odberným miestom pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je na území obce stanovené :
1. Stanovište – parkovisko pri kultúrnom dome.
2. Iné stanovištia podľa aktuálnej situácie a potreby


§ 3 Spoločné ustanovenia
1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu obce, ktorým je starosta obce.
2. Informácie sa vykonávajú prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetovej stránky.

§ 4 Sankcie
1. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33€.
2. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9, písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 € .

§ 5 Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Práznovciach  dňa 18.4.2013 uznesením č. 33.
VZN nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.
V Práznovciach, dňa 18.4.2013.
                                                                                                        Jaroslav Blina     
                                                                                                           starosta obce
Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli dňa 2.4.2013 do 18.4.2013.
VZN zverejnené dňa 18.4.2013.
VZN zvesené dňa 4.5.2013
.
 

Položky 1-20 z 75

0/2018účinné
 

schválené: 14.12.2018, vyhlásené: 14.12.2018, účinné: 1.1.2019
nahrádza: 4/2015

4/2017účinné
 

schválené: 24.11.2017, vyhlásené: 24.11.2017, účinné: 9.12.2017

3/2017účinné
 

Úplné znenie
schválené: 24.8.2017, účinné: 9.9.2017

2/2017účinné
 

schválené: 24.8.2017, účinné: 9.9.2017

1Dodatok/2017účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 16.2.2017, vyhlásené: 17.2.2017, účinné: 5.3.2017
nahrádza: 1/2015

0/2017účinné
 

schválené: 20.6.2017, účinné: 6.7.2017
nahrádza: 5/2015

1/2016účinné
 

schválené: 19.4.2016, účinné: 15.5.2016

0/2016účinné
 

schválené: 24.11.2017, účinné: 9.12.2017
nahrádza: 2/2016

4/2015účinné
 

schválené: 15.12.2015, účinné: 1.1.2016
predchádza: 0/2018
Položky 1-20 z 75

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka