Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Roky


 

Aktuálny rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Práznovce

Schválené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

VzN č. 10/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Práznovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

Všeobecne záväznom nariadení

Článok 1
Predmet úpravy

1/ Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Práznovce, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.1/

Článok 2
Príjemca dotácie

1/ Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
    a/ Obec Práznovce za Materskú  školu Práznovce bez právnej subjektivity
    b/ Obec Práznovce za Školskú jedáleň pri MŠ Práznovce bez právnej subjektivity

Článok 3
Výška a účel dotácie

1/ Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

2/ Prijímateľ dotácie podľa  Čl. 2 tohto Všeobecne záväzného nariadenia je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Práznovce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

3/ V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, nevyčerpaná časť dotácie zostáva na účte zriaďovateľa.

Článok 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

1/ Obec poskytne príjemcovi podľa Čl. 2 tohto Všeobecne záväzného nariadenia dotáciu mesačne / vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok/ do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca / na osobitný účet zriaďovateľa/.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1/ Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Práznovce, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy  2/

2/ Ruší sa VZN č. 7/2009.

3/ Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Práznovce v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4/ toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013.       


5/ Toto VZN obce Práznovce  bolo schválené uznesením ObZ v Práznovciach č.121/2012 zo dňa 14.12.2012 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013.

6/ Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Práznovciach.


                                                                                                     Jaroslav Blina
                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 


1/ § 15 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

2/ napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Príloha č. 1
/ k VZN č. 10/2012/

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce PráznovceKategória škôl a školských zariadení  Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku v eurách
Materská škola Práznovce                 33 864
Zariadenie školského stravovania      8 628

Položky 1-20 z 75

0/2018účinné
 

schválené: 14.12.2018, vyhlásené: 14.12.2018, účinné: 1.1.2019
nahrádza: 4/2015

4/2017účinné
 

schválené: 24.11.2017, vyhlásené: 24.11.2017, účinné: 9.12.2017

3/2017účinné
 

Úplné znenie
schválené: 24.8.2017, účinné: 9.9.2017

2/2017účinné
 

schválené: 24.8.2017, účinné: 9.9.2017

1Dodatok/2017účinné
 

Novelizácia/dodatok
schválené: 16.2.2017, vyhlásené: 17.2.2017, účinné: 5.3.2017
nahrádza: 1/2015

0/2017účinné
 

schválené: 20.6.2017, účinné: 6.7.2017
nahrádza: 5/2015

1/2016účinné
 

schválené: 19.4.2016, účinné: 15.5.2016

0/2016účinné
 

schválené: 24.11.2017, účinné: 9.12.2017
nahrádza: 2/2016

4/2015účinné
 

schválené: 15.12.2015, účinné: 1.1.2016
predchádza: 0/2018
Položky 1-20 z 75

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka